Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-53: Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ

RK-35-2019-53.pdf, RK-35-2019-53pr01.xls

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-35-2019-53
Název Majetkoprávní příprava stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – obchvat“ – bezúplatné nabytí pozemků od SPÚ
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků nezbytných pro majetkoprávní přípravu výše uvedené stavby z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina zastoupený Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství je investorem připravované stavby „II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat“. Vlastní akce spočívá ve vybudování přeložky silnice II/360 mimo zastavěnou část města za účelem odvedení tranzitní dopravy z centra Jaroměřic nad Rokytnou. Navrhovaná přeložka silnice je připravována v kategorii S9,5/70 (šířka vozovky + krajnice 9,5 m, max. povolená rychlost 90 km/hod., v křižovatkách 70 km/hod.). Tato stavba je v souladu s územním plánem města Jaroměřice nad Rokytnou, který nabyl účinnost dne 9. 3. 2012. Trasa obchvatu vede v koridoru určeném pro dopravní a technickou infrastrukturu.

Usnesením č. 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 ve znění usnesení č. 0487/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 zastupitelstvo kraje rozhodlo úplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2018-30, př. 1 od vlastníků evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví kraje, za kupní cenu 200 Kč/m2.

Toto usnesení se však týkalo pouze fyzických osob, právnických osob podnikajících a města. ČR a jím zřizované organizace mívají specifické podmínky a proto výše uvedeným usnesením nebyly řešeny.

Tento nový materiál projednává pouze bezúplatné nabytí pozemků dotčených trvalým záborem výše uvedené stavby z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad pozemky uvedené v materiálu RK-35-2019-53, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Výše uvedenou stavbou dojde k odklonění tranzitní dopravy z centra města a ke zlepšení průjezdnosti v uvedené části silnice II/360.

Schválení nabytí pozemků do vlastnictví kraje v zastupitelstvu kraje je dle formuláře Státního pozemkového úřadu nezbytnou přílohou žádosti o jejich bezúplatný převod.

Tento materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad pozemky uvedené v materiálu RK-35-2019-53, př. 1 do vlastnictví kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 012 12 774, pozemky uvedené v materiálu RK-35-2019-53, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz