Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-59: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

RK-35-2019-59.pdf

Číslo materiálu 59
Číslo jednací RK-35-2019-59
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
Zpracoval K. Ubr, D. Voborská
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší provedení rozpočtového opatření v důsledku přijetí splátky zápůjčky a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.

Usnesením 0585/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina o  poskytnutí zápůjčky Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ve výši 7 352 000 Kč za účelem realizace projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" s cílem vybudování výtahu pro bezbariérový přístup do školy a dále vybavení odborných učeben ICT technikou se síťovým technickým a softwarovým zajištěním. Dne 13. 11. 2019 byla připsána na účet Kraje Vysočina splátka výše uvedené zápůjčky. Usnesením 0049/01/2017/ZK ze dne 7. 2. 2017 schválilo zastupitelstvo kraje spolufinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" v maximální výši 639 200 Kč, tedy 10 % z částky 6 392 000 Kč, která představovala plánované finanční prostředky na zajištění konektivity a bezbariérovosti. Příspěvková organizace ve skutečnosti vynaložila na zajištění konektivity a bezbariérovosti částku 7 044 246,54 Kč, a vzhledem k tomu, že 10 % z této částky, tj. 704 424,65 Kč, převyšuje spolufinancování projektu schválené zastupitelstvem kraje, jí bude poskytnuta maximální výše 639 200 Kč.

Návrh řešení

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření, kterým se splátky zápůjček převedou do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 7 352 000 Kč se současným převedením těchto prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Dále odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje poskytnout Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč finanční prostředky ve výši 639 200 Kč, a to z kapitoly Školství, mládeže a sportu, z části Spolufinancování schválených projektů z IROP a z Programu rozvoje venkova.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 639 200 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 639 200 Kč;

  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460, o částku 639 200 Kč na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, na předfinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz