Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-66: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020

RK-35-2019-66.pdf, RK-35-2019-66pr01.doc

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-35-2019-66
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020
Zpracoval Z. Hloušková, H. Koudelová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek určeného pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele s maximální podporou 300 tis. Kč na nákup jedné učební pomůcky nebo 100 tis. Kč na opravu jedné učební pomůcky na jeden projekt. 

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zkvalitnění materiálního vybavení základních uměleckých škol na území Kraje Vysočina, které poskytují základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, umožňují podchytit a vzdělávat mimořádně nadané žáky. Finanční podpora má přispět k pěstování potřebných vlastností a žádoucích životních postojů žáků základních uměleckých škol prostřednictvím vlastní tvorby a setkávání se s uměním.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 1 000 tis. Kč na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol určeného pro právnické osoby vykonávající činnost základní umělecké školy bez ohledu na zřizovatele. Znění výzvy Programu je obsahem materiálu RK-35-2019-66, př. 1. Jedná se o soutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden řídícím výborem.

Odbor školství, mládeže a sportu bude navrhovat zastupitelstvu kraje jmenování řídícího výboru v následujícím složení: Mgr. Antonín Veselý (Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina, zástupce ředitelky ZUŠ Jihlava), PaedDr. Jaroslav Ptáček (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina), Mgr. Roman Křivánek Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina), Ing. Luboš Stejskal (odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina).

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace – ID:FV02780.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-66, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz