Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-68: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020

RK-35-2019-68.pdf, RK-35-2019-68pr01.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-35-2019-68
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020
Zpracoval J. Čermáková, P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých určeného pro nestátní neziskové organizace z Kraje Vysočina (spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech), jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany, s maximální podporou 40 tis. Kč na jeden projekt.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 500 tis. Kč na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina pro rok 2020. K naplňování účelu programu je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání.

Žádosti, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě programu, budou seřazeny v pořadí dle data a času doručení do vyčerpání celkové finanční alokace programu.

Jedná se o program se stabilním rozpočtem, který bez zásadních změn navazuje na předešlé ročníky.

Návrh výzvy programu je uveden v materiálu RK-35-2019-68, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02753.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Celoroční aktivity handicapovaných 2020.

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

Usnesení 04/04/2019/Ksvč

Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina

projednala a doporučuje

radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje vyhlásit Programy Fondu Vysočiny „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2020“, „SPORTOVIŠTĚ 2020“, „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2020“, „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA a SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“, „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“, „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ a „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ dle materiálu RK-35-2019-68, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz