Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-69: Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-35-2019-69.pdf, RK-35-2019-69pr01.pdf , RK-35-2019-69pr02.pdf , RK-35-2019-69pr03.pdf , RK-35-2019-69pr04.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-35-2019-69
Název Udělení souhlasů v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o souhlasy s darováním a pronájmem nemovitostí, které jsou předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-35-2019-69, př. 1 a RK-35-2019-69, př. 2 jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2023 (v případě projektu Kotlíková dotace v Kraji Vysočina) resp. do 31. 12. 2025 (v případě projektu Kotlíková dotace v Kraji Vysočina II) s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle těchto Smluv v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést ani pronajmout majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu na jinou osobu, ani zatížit tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována, žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s darováním a pronájmem nemovitosti dle materiálů RK-35-2019-69, př. 3 a RK-35-2019-69, př. 4.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvách a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy na nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, a dále vyslovit souhlas s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-35-2019-69, př. 1 a RK-35-2019-69, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-35-2019-69, př. 3;
  • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2381 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz