Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-71: Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019

RK-35-2019-71.pdf, RK-35-2019-71pr01.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-35-2019-71
Název Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2019
Zpracoval L. Šestáková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže o cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2019 (dále jen „soutěž SKUTEK ROKU 2019“).

Usnesením 0772/08/2018/ZK („Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1; vyhlašuje soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2018 dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1“) zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU. Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o aktivity, které napomáhají v rozvoji území a prezentovat činnost neziskového sektoru. Zároveň je tato soutěž poděkováním těm, kteří se v těchto oblastech nejvíce angažovali. V Kraji Vysočina již bylo realizováno devět ročníků soutěže s názvem SKUTEK ROKU.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout udělit cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Jediná změna Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU spočívá v čl. 5 odst. 7, kde je nově umožněno hlasovat komukoli jednou v každé oblasti (dříve mohl hlasovat jen občan Kraje Vysočina).

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS s předloženými zásadami souhlasí.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s navrženým řešením.

Odbor sekretariátu hejtmana

OSH souhlasí s navrženým řešením.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – IDZZ02761.

Odbor sociálních věcí

OSV souhlasí s navrženým řešením, považuje udělení ceny SKUTEK ROKU za projev společenského uznání pro podíl neziskového sektoru na rozvoji území a k předloženému materiálu nemá připomínky.

Odbor ekonomický

V návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 je mimo jiné uvažováno s finančními prostředky na udělení ceny SKUTEK ROKU.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko VRR bude doplněno po jeho jednání 25.11: 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-35-2019-71, př. 1;
  • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu RK-35-2019-71, př. 1.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz