Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-73: FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020

RK-35-2019-73.pdf, RK-35-2019-73pr01.doc

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-35-2019-73
Název FOND VYSOČINY – návrh na vyhlášení Programu MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA 2020
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené v programu Škola podporující zdraví. Dále jen „program“. Maximální podpora pro realizátory místní Agendy 21 (dále jen „MA21“) je 90 tis. Kč, pro školy 60 tis. Kč na jeden projekt.

Vyhlášený program má za cíl transparentně finančně podpořit aktivity MA21 k jejichž naplňování a k podpoře se kraj zavázal v rámci Programu rozvoje kraje (PO 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby), v rámci Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020, a zároveň tak Kraj Vysočina splní ukazatel vytvoření systému podpory aktivit MA21 v souladu s Kritérii MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj, podle kterých Kraj Vysočina při realizaci MA21 postupuje. Podporovanými aktivitami jsou např. osvětové kampaně, informační a výchovné materiály k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví, zavádění principů zdravého životního stylu do škol, podpora činnosti Škol podporujících zdraví, pořádání výstav, seminářů, kulatých stolů aj.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program v objemu 2,8 mil. Kč na podporu místní Agendy 21 a aktivit v rámci Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02749.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. V návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s programem Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko bude doplněno po jednání VRR, které proběhne 25 11. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu RK-35-2019-73, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 10. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz