Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-75: Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020

RK-35-2019-75.pdf, RK-35-2019-75pr01.xls , RK-35-2019-75pr02.docx

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-35-2019-75
Název Finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2020
Zpracoval D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhrnný dokument věcného zaměření programů Fondu Vysočiny pro rok 2020 včetně návrhu jejich jednotlivých finančních alokací dle čl. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny (dále i „Zásady FV“).

Usnesením č. ZK/0545/04/2018 ze dne 19. 6. 2018 zastupitelstvo kraje schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Proces přípravy obsahového zaměření jednotlivých dotačních programů pro následující rok je obsažen v čl. 2 Zásad FV. V rámci tohoto procesu byl zpracován na daných šablonách odbory krajského úřadu seznam navrhovaných programů pro rok 2020. Celkem je navrženo 41 programů (v roce 2019 – 38 programů) v souhrnné částce ve výši 321 850 000 Kč. Nově jsou navrženy programy Podpora zajištění stomatologické péče 2020, Edice Vysočiny 2020 a Infrastruktura cestovního ruchu 2020. Ostatní programy jsou stejné či obdobné jako v roce 2019. Jejich přehled v členění dle prioritních oblastí Strategie rozvoje Kraje Vysočina je obsahem materiálu RK-35-2019-75, př. 1. Podrobnější informace o jednotlivých navrhovaných programech jsou pak obsahem materiálu RK-35-2019-75, př. 2. Programy FV by měly být vyhlašovány jednotlivě vždy samostatným materiálem na zasedání ZK v průběhu roku.

Návrh řešení

Alokace FV pro rok 2020 může dle schválených Zásad FV činit max. 294 200 000 Kč (max. do výše 5,5 % předpokládaných daňových příjmů).

U programu Hospodaření v lesích 2020 je v rámci návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 deklarováno využití části prostředků z Fondu strategických rezerv, o kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 14. 5. 2019 usnesením č. 0234/03/2019/ZK ve vazbě na řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích (možné až do ve výše 100 mil. Kč). Z těchto prostředků zatím došlo k navýšení alokace programu Hospodaření v lesích 2019 ve výši 18 336 460 Kč a vyhlášení programu Hospodaření v lesích 2019 II. s alokací ve výši 50 mil. Kč.

Finanční alokace programů FV byla zapracována odborem ekonomickým do rozpočtu kraje na rok 2020.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů RK-35-2019-75, př. 1. a RK-35-2019-75, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

OE bere materiál na vědomí. Navrhovaná finanční alokace programů Fondu Vysočiny byla zapracována do návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, do přílohy E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny. 

Rada Fondu Vysočiny

RF na svém zasedání dne 3. 9. 2019 schválila věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů RF-02-2019-01, př. 1. a RF-02-2019-01, př. 2.

Finanční výbor

FV se materiálem bude zabývat na svém zasedání dne 5. 12. 2019.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

VRR usnesením č.  24/05/2019/Vrr, MA 21 ze dne 26. 8. 2019 doporučil zastupitelstvu kraje vyhlásit Program Obnova venkova Vysočiny pro rok 2020 ve výši min. 100 mil. Kč.

Komise rozpočtová, pro zaměstnanost a podnikání

KPZP usnesením č. 009/05/2019/Krzp ze dne 4. 11. 2019 doporučila radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů Krzp-05-2019-03, př. 1. a Krzp-05-2019-03, př. 2. v rámci schvalování rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2020. 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů RK-35-2019-75, př. 1 a RK-35-2019-75, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz