Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-35-2019-82: Veřejná zakázka "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"

RK-35-2019-82.pdf, RK-35-2019-82pr01.docx , RK-35-2019-82pr02.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-35-2019-82
Název Veřejná zakázka "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen".

Zakázka řeší revitalizaci bývalého pivovaru Hradu Kámen - kulturní památky a využití tohoto objektu pro návštěvnické centrum hradu. Kromě funkcí návštěvnického zázemí - pokladny s drobným prodejem suvenýrů a občerstvení, sociálního zařízení a multifunkčního kulturního prostoru - bude objekt obsahovat i kanceláře pro personál hradu (maximálně 5 osob). Součástí revitalizace bude i zajištění souvisejících technických sítí pro uvedené funkce objektu.

Stavební práce budou prováděny v období od ledna 2020 do června 2022.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem vypracovaným Ing. Petrem Všetečkou, Havlíčkova 53, 602 00 Brno, IČO 499 33 027, a to v částce cca 16 700 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 172/2016 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 a 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejich členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" formou zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-35-2019-82, př. 1
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2019-82, př. 2.

OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení nejpozději 3. 12. 2019
  • konec lhůty pro podávání nabídek 19. 12. 2019 v 10.00 hod (předpoklad)
  • způsob hodnocení nabídek - ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.
Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Vítáme vyhlášení předmětného výběrového řízení, neboť se jedná o jednu z prioritních a dlouhodobě koncepčně plánovaných stavebních akcí na úseku kultury.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-35-2019-82, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2019-82, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 3. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz