Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2018-122: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“

RK-36-2018-122.pdf

Číslo materiálu 122
Číslo jednací RK-36-2018-122
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“
Zpracoval I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_054/0004959. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Usnesením č. 0163/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 17,2 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2017-83, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.“) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“.

Usnesením 1678/29/2017/RK ze dne 19. 9. 2017 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2017-59, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k  projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích.“) rozhodla rada kraje o nabytí peněž v souvislosti na vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí kryje 85 % z celkových uznatelných nákladů za období realizace projektu 1. 3. 2017 – 30. 8. 2018.

Dne 7. 12. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 197 505,07 Kč. Dotace byla následně převedena na bankovní účet projektu „Příprava projektů v oblasti posílení Biodiverzity“, č. ú.: 4211011824/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 197 505,07 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 197 505,07 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva životního prostředí ve výši 197 505,07 Kč, které jsou určeny na financování projektu Asanační opatření na území PR Na Podlesích.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 197 505,07 Kč.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 18. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz