Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2018-30: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-36-2018-30.pdf, RK-36-2018-30pr01.xls

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-36-2018-30
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval V. Eisová, K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a §21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, a  Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ v listopadu a prosinci 2018 na bankovní účet Kraje Vysočina vedený u ČNB finanční prostředky v celkové výši 595 874 Kč (ÚZ 35015 ve výši 458 379 Kč a ÚZ 35019 ve výši 137 495 Kč).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta  pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2018 je uveden v materiálu RK-36-2018-30, př. 1.

V průběhu listopadu 2018 došlo u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z důvodu změny finančního plánu a přerušení specializačního vzdělávání u čtyř rezidentů) a na základě toho bylo nutné vrátit na účet MZ část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje v celkové výši 376 407 Kč (ÚZ 35015 ve výši 370 600 Kč a ÚZ 35019 ve výši 5 807 Kč). Přehled výše vrácených finančních prostředků spojených se specializačním vzděláváním rezidenta určených pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v roce 2018 je uveden v materiálu RK-36-2018-30, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje a  snížené o finanční prostředky vrácené na účet MZ dle materiálu RK-36-2018-30, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR v celkové výši  595 874 Kč z dotačního programu „Rezidenční místa“, z toho částka  458 379 Kč je určena na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015) a částka  137 495 Kč na specializační vzdělávání rezidentů – nelékařů (ÚZ 35019) Kč pro zřizované nemocnice uvedené v příloze 1 předkládaného materiálu. Současně nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v důsledku vratky části poskytnuté státní dotace v celkové výši 376 407 Kč zpět na účet Ministerstva zdravotnictví ĆR, vyplývající ze změn příslušných rozhodnutí.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 595 874 Kč (ÚZ 35015 ve výši 458 379 Kč a ÚZ 35019 ve výši 137 495 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 463 774 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 57 601 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 31 749 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 42 750 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 376 407 Kč původně určené pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 807 Kč (ÚZ 35019)
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 600 Kč (ÚZ 35015)
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 807 Kč (ÚZ 35019)
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 600 Kč (ÚZ 35015)

   původně určené v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz