Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2018-46: Poskytnutí dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura

RK-36-2018-46.pdf, RK-36-2018-46pr01.pdf , RK-36-2018-46pr02.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-36-2018-46
Název Poskytnutí dotace na realizaci akce "Marketingové aktivity na podporu cykloturistické nabídky na Třebíčsku" - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval V. Švarcová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí individuální dotace organizaci destinačního managementu Rozvoj Třebíčska na podporu propagace cykloturistiky na Třebíčsku. Žádost byla podána řádně se všemi zákonem požadovanými náležitostmi a je součástí materiálu jako RK-36-2018-46, př. 1.

Vzhledem ke skutečnosti, že je oblast vybavena dostatečným množstvím značených cyklotras, usiluje organizace předkládaným projektem o zviditelnění a celkové zvýšení povědomí o  cykloturistické nabídce v území.

Poskytnutá dotace umožní žadateli realizovat konkrétní marketingové aktivity v oblasti propagace cykloturistiky. Jednotlivé výstupy budou distribuovány v informačních centrech destinace a  prezentovány veřejnosti i na největším tuzemském cyklistickém veletrhu FOR BIKES 2019 v  Praze. Organizace disponuje v současné době propagačními materiály pouze obecného charakteru, proto by prvotním výstupem bylo vytvoření kvalitního tištěného propagačního materiálu s podrobnou cykloturistickou mapou destinace. Dále budou pořízeny propagační předměty užitné hodnoty (cyklodres, cyklolahev), které destinace v tuto chvíli k dispozici nemá. Součástí rozpočtu projektu je také marketingová kampaň, v rámci první vlny proběhne inzerce ve Výletních novinách vydávaných Okresní hospodářskou komorou Třebíč a následovat bude online kampaň na sociální síti s největší intenzitou před termínem konání veletrhu FOR BIKES 2019, kde celý projekt vyvrcholí.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši 120 000 Kč organizaci destinačního managementu Rozvoj Třebíčska dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2, na podporu realizace marketingových aktivit specifikovaných v žádosti.

Forma individuální dotace byla zvolena s ohledem na neexistenci dotačního titulu, který by organizaci umožnil čerpání finančních prostředků na dané aktivity.

Podpora je v souladu s naplňováním opatření vyplývajících ze Strategie rozvoje cykloturistiky a  cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 dle prioritní osy A: Rozvoj cykloturistiky jako nedílné součásti rekreace, sportu a cestovního ruchu, opatření A2 Zvyšování atraktivity, propagace a ekonomického významu cykloturistiky. Podpora propagace cykloturistické nabídky kraje a jednotlivých částí regionu je doporučenou aktivitou.

Podpora je v souladu se schválenou Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025. Aktivity projektu se zčásti dotýkají všech 3 prioritních oblastí. Nejvíce pak prioritní oblasti C: Efektivní marketing destinace a strategie značky.

Finanční prostředky na poskytnutí této dotace v celkové výši 120 000 Kč jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2018, § 2143 - Cestovní ruch - Plnění opatření plynoucích ze schválené cyklostrategie.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

podpora byla zaevidována v systému eDotace: ID O02781.0001

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s navrhovanou publicitou.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch sdružení Rozvoj Třebíčska,  IČO: 70942790 se sídlem Masarykovo náměstí 116/6, Vnitřní Město, 674  01 Třebíč, ve výši 120 000 Kč dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2.
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz