Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"

RK-36-2019-02.pdf, RK-36-2019-02pr01.pdf , RK-36-2019-02pr02.xlsx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-36-2019-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – "Specifické IT vybavení organizace 2019"
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v srpnu 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 3 - „Specifické IT vybavení organizace 2019“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci třetí výzvy činí 2,5 mil. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 30. 9. 2019. Usnesením 1645/29/2019/RK ze dne 7. 10. 2019 schválila rada kraje celkem 8 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 887 014 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 149 693 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Specifické IT vybavení";

2. Horácká galerie v Novém Městě na Moravě požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 112 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Velkoformátové tiskové řešení";

3. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 52 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Nákup multifunkční tiskárny A3".

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci ve výši 149 693 Kč, Horácké galerii v Novém Městě na Moravě ve výši 112 000 Kč a Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci ve výši 52 000 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" a "Investiční příspěvek".

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k návrhu řešení a souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 313 693 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 149 693  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 164 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 693 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Specifické IT vybavení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 112 000 Kč u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Velkoformátové tiskové řešení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 52 000 Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Nákup multifunkční tiskárny A3" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz