Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

RK-36-2019-03.pdf, RK-36-2019-03pr01.pdf , RK-36-2019-03pr02.xlsx

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-36-2019-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v únoru 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 1 - „Sítě a bezpečnost“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci 1. výzvy činí 3 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 3. 2019. Usnesením 0723/14/2019/RK ze dne 30. 4. 2019 schválila rada kraje celkem 20 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 3 000  tis. Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 202 066 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Rozšíření Wifi v NHB". 

Projekt byl zpracován v souladu s výzvou. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání příspěvku byla doručena na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečná zpráva a finanční vypořádání příspěvku je obsahem materiálu RK-36-2019-03, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 202 066 Kč  na krytí výdajů spojených s realizací projektu. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele "Investiční příspěvek".

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 202 066 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 202 066 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  202 066 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření Wifi v NHB" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz