Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

RK-36-2019-04.pdf, RK-36-2019-04pr01.pdf , RK-36-2019-04pr02.xlsx

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-36-2019-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v květnu 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 2 - „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci druhé výzvy činí 5 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 6. 2019. Usnesením 1107/20/2019/RK ze dne 2. 7. 2019 schválila rada kraje celkem 19 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 2 451 625 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje.

 

1. Krajská knihovna Vysočiny požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 120 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Zkvalitnění a zabezpečení dostupnosti serverů);

2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 159 219 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 133 020 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 26 199 Kč) na financování projektu "Zvýšení propustnosti sítě SOŠ a SOU Třešť;

3. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 250 000 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 200 000 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 50 000 Kč) na financování projektu "Obměna databázového (SQL) serveru.

 

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou. Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-36-2019-04, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Krajské knihovně Vysočina ve výši 120 000 Kč, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť ve výši 159 219 Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci ve výši 250 000 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů "Investiční příspěvek" a „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu doporučuje poskytnutí prostředků SOŠ a SOU Třešť na rozvoj konektivity.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k návrhu řešení a souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 529 219 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 76 199 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 453 020 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  120 000 Kč u Krajské knihovny Vysočina na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění a zabezpečení dostupnosti serverů" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 133 020 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 26 199 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zvýšení propustnosti sítě SOŠ a SOU Třešť" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 200 000 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 50 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna databázového (SQL) serveru" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz