Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-08: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

RK-36-2019-08.pdf, RK-36-2019-08pr01.doc

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-36-2019-08
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 8/2018 dne 11. 12. 2018 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2018 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2019 dne 29. 1. 2019.

Dlouhodobou aktivitou Kraje Vysočina v partnerském regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny je podpora výuky českého jazyka, českých reálií, kultury atd. V tuto chvíli se v rámci oficiálních učebních osnov vyučuje český jazyk jako předmět na 6 základních školách a na Užhorodské univerzitě (katedra bohemistiky).

Nově (od akademického roku 2019/2020) byla výuka českého jazyka zahájena také na Mukačevské univerzitě. Rektorka univerzity paní Teťjana Ščerban požádala Kraj Vysočina o pomoc s nákupem učebnic pro výuku českého jazyka. Celková hodnota těchto knih je 31 000 Kč.

V roce 2017 Kraj Vysočina na podporu výuky českého jazyka zakoupil výše uvedeným 6 základním školám + Užhorodské univerzitě celkem 200 kusů nově vydaného česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku. Jedná se o moderní, aktuální a velmi praktickou publikaci, která studentům při výuce češtiny velmi pomáhá. Nyní byl vydán druhý díl tohoto slovníku. Kraj Vysočina stejně jako v předchozím případě zakoupí 200 kusů v hodnotě 30 000 Kč a rozdělí je mezi výše uvedené školy za účelem podpory výuky českého jazyka.

Předání výše uvedených věcných darů proběhne prostřednictvím dobročinného fondu ViZa při pracovní cestě členů Stálé konference do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny ve dnech 21. – 24. 1. 2020.

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout věcný dar subjektu Dobročinný fond ViZa, dle materiálu RK-36-2019-08, př. 1, v celkové hodnotě 61 000 Kč. 

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

nemá k návrhu usnesení připomínky

Stálá konference

doporučila schválení tohoto materiálu.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O02907.

Odbor ekonomický

nemá připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Dobročinný fond ViZa dle materiálu RK-36-2019-08, př. 1, v celkové hodnotě 61 000 Kč.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz