Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-11: Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období leden – listopad 2019

RK-36-2019-11.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-36-2019-11
Název Zpráva o aktivitách zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období leden – listopad 2019
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina má nestálé zastoupení v Bruselu a zástupce Kraje Vysočina předkládá radě kraje zprávu o činnosti za poslední období. V období od  ledna do listopadu 2019 navštívil zástupce Kraje Vysočina Mgr. Jan Skála (dále jen „zástupce“) Brusel ve dnech 6. – 8. 2., 16. – 18. 9. a 7. – 11. 10. 2019.

V tomto období došlo k následujícím aktivitám:

 

1. Koordinační činnost a účast na akcích

Zástupce se zúčastnil v průběhu roku několika jednání Stálého zastoupení ČR při EU s členy Evropského výboru regionů (CoR) a zástupci krajů k budoucnosti kohezní politiky a průběhu vyjednávání příštího víceletého finančního rámce, která organizovali zejména Jiří Palán, Eva Srnová a Jan Král z oddělení finanční a kohezní politiky. 

Zástupce ve spolupráci s partnery připravil sedmý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Bruselu. Před oficiálním zahájením se konaly projekce a semináře v bruselské filmové akademii RITCS. Oficiální zahájení proběhlo dne 6. února 2019 promítáním v Evropském parlamentu pod záštitou poslance Evropského parlamentu Pavla Poce a českého velvyslance v Belgii Pavla Kluckého. Ozvěny za Kraj Vysočina zahájila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová. Akce získala velký zájem publika i díky nasazení zahajovacího filmu Hovory s TGM a diskusi s režisérem. Program Ozvěn nabídl v sedmi promítacích večerech deset filmů z programu předchozího ročníku MFDF s důrazem na výrazné tituly z hlavních soutěžních sekcí. Filmy se promítaly v bruselském kině Aventure, akademii RITCS v Bruselu a nově také ve vysoké škole KASK v Gentu.

Zástupce se spolu s dalšími partnery pod vedením Stálého zastoupení ČR při EU podílel na přípravě 12. ročníku tradiční Czech Street Party v ulici Caroly v Bruselu, která se konala 14. června 2019. Kraj Vysočina měl možnost svým partnerům i tisícům návštěvníků prezentovat regionální potraviny a zvát k návštěvě Vysočiny. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Open-air koncert a atmosféra akce přitahují početné publikum, jednou ze tří hudebních skupin letos byla i kapela Disconnexion z Třebíče. Akci pořádá Stálé zastoupení ČR při EU, české kraje, České centrum v Bruselu, CzechTourism a další partneři. Akce se účastnili hejtman Jiří Běhounek a náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, kteří svoji cestu spojili s několika pracovními jednáními, mj. setkáním s novým stálým představitelem ČR při EU, velvyslancem Jakubem Dürrem, a sešli se s vyjednavači ČR v několika sektorových oblastech evropské politiky. Toho i dalších navazujících jednání se zúčastnil náměstek hejtmana Pavel Pacal a pracovníci odboru regionálního rozvoje.  

V Bruselu se ve dnech 7. – 10. října 2019 konal 17. ročník Evropského týdne regionů a měst. Jedná se o největší konferenci zaměřenou na regiony v Evropě, zaštiťuje ji Evropský výbor regionů a Generální ředitelství pro regionální a urbánní politiku Evropské komise. Podílí se na ní řada regionálních zastoupení a účastní se jí na 9000 politiků, pracovníků evropských institucí, reprezentantů regionů a měst, výzkumných a vzdělávacích institucí i byznysu při seminářích, debatách a dalších příležitostech pro sdílení zkušeností a kontaktů. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na workshopu na téma inovací s prezentací Začít s inovacemi na úrovni středoškolského vzdělávání, kterou vedla Jana Hadravová z odboru školství, mládeže a sportu. Seminář se konal v prostorách zastoupení Saska-Anhaltska za účasti dalších regionů z Nizozemí, Polska, Španělska a Velké Británie. Zástupce se zúčastnil i dalších částí konference zaměřených též na odborné středoškolské vzdělávání či setkání s některými českými pracovníky Evropské komise, zejména DG REGIO. 

Díky kontaktům ve sdružení EUREGHA a jeho bruselské kanceláři, ale i přímým kontaktům s partnerským regionem Dolní Rakousko byla uskutečněna v březnu 2019 studijní návštěva pracovníků odboru zdravotnictví v Dolním Rakousku, kde došlo k prezentaci přeshraničních zdravotnických projektů iniciativy HealthAcross s ČR a Slovenskem, kdy v některých z nich figuroval jako příklad dobré praxe i Kraj Vysočina, návštěvě několika nemocničních zařízení a setkání s manažery ve zdravotnictví z řady evropských zemí.

  

2. Plánované aktivity

Zástupce připravuje ve spolupráci s dalšími subjekty další ročník Ozvěn MFDF Ji.hlava. Po evropských volbách 2019 skončila dlouholetá a úspěšná spolupráce s poslancem Pavlem Pocem a na základě návrhu organizátorů festivalu Ji.hlava došlo k oslovení poslankyně EP Michaely Šojdrové, členky výboru Kultura a vzdělávání (CULT), která navrhla přizvání náhradníků v tomto výboru z řad českých europoslanců Radky Maxové a Marcela Kolaji. Ozvěny by se měly konat v první polovině března 2020.

Byla zahájena příprava Czech Street Party 2020, která se bude konat 12. června 2020, a opět zástupce usiluje o prosazení kapely z Vysočiny. Zároveň se začala scházet pod vedením Českého centra v Bruselu skupina k přípravě kulturního programu k předsednictví ČR v Radě EU, které bude probíhat v druhé polovině roku 2022. Zahájení na začátku července 2022 by mělo být spojeno právě s osvědčenou Czech Street Party, zřejmě v nových lokacích.

Trvalým úkolem je nadále informování o důležitých událostech v Bruselu a zprostředkování účasti zástupců samosprávy a dalších regionálních subjektů z Kraje Vysočina na konferencích, schůzkách a dalších akcích včetně technické a administrativní pomoci. Pomocí stážistů došlo k informování např. z velké konference k dopravě, informace byly předány pracovníkům odboru dopravy a silničního hospodářství. 

Zástupce bude dále udržovat a rozšiřovat síť kontaktů, například mezi Čechy v Evropské komisi. Na základě oslovení ze strany Stálého zastoupení ČR při EU se zástupce snaží rozšiřovat povědomí o možnostech stáží v Evropských institucích a při dalších českých organizacích v Bruselu. Cílovou skupinou jsou zejména studenti vysokých škol, ale je to možné i pomocí veletrhů mezinárodních příležitostí pro žáky středních škol v Kraji Vysočina. Důvodem je poměrná podreprezentovanost Čechů v Evropských institucích.

  

3. Stáže v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu

Kraj Vysočina nabízí studentům vysokých škol stáže v kanceláři kraje v Bruselu. Nabízené stáže pro studenty vysokých škol jsou hrazeny z evropského programu Erasmus+. V uvedeném období byly na tříměsíční stáži tři studenti, všichni z Kraje Vysočina, studující na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci; třetí z těchto stáží bude ukončena 9. 12. 2019. Na jaro 2020 se připravuje čtyřměsíční stáž studentky Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Stážisté dle pokynů zástupce pomáhají s přípravou akcí, na nichž se zastoupení podílí, a  propagují Kraj Vysočina, navštěvují semináře a konference, případně další jednání na důležitá témata, vyhledávají informace a věnují se administrativní činnosti. Stážisté významně pomáhají udržování kontaktů a zajišťování  kontinuity přítomnosti Kraje Vysočina v Bruselu.

 

Kraj Vysočina se prezentoval při dni otevřených dveří v evropských institucích dne 4. května 2019, konkrétně při společné akci ČR a českých krajů v budově Evropské rady. Zúčastnil se též na základě kontaktů se Stálým zastoupením ČR při NATO propagační a symbolickou formou také charitativního bazaru členů NATO v sídle Severoatlantické aliance ve dnech 16. – 17. listopadu 2019.  

Kancelář Kraje Vysočina sídlí od podzimu 2018 v domě, který je v majetku Plzeňského kraje a sídlí zde také zastoupení Jihomoravského kraje a smluvně i Pardubického kraje. Bližší kontakt a sdílení informací mezi českými kraji se tím výrazně zvýšilo, mezi kraji probíhá dobrá spolupráce.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana výše uvedené body projednal a radě kraje doporučuje vzít aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od ledna 2019 do listopadu 2019 na vědomí.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

aktivity zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období od ledna 2019 do listopadu 2019.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz