Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci

RK-36-2019-14.pdf, RK-36-2019-14pr01.pdf , RK-36-2019-14pr02.xls

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-36-2019-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu ve Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále jen „ZZS Kraje Vysočina“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením 1 náborového příspěvku ve výši 300 000 Kč pro lékaře, který nastoupil do ZZS Kraje Vysočina jako lékař výjezdových skupin. Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-36-2019-14, př. 1. Přehled celkem vyplacených náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-36-2019-14, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádost ZZS Kraje Vysočina se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborového příspěvku, uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovní smlouvy na dobu nejméně 4 let, byly v souladu s Pravidly, splněny.

Současně navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.  Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 42 836 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-14, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz