Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina

RK-36-2019-15.pdf, RK-36-2019-15pr01.pdf , RK-36-2019-15pr02.pdf , RK-36-2019-15pr03.pdf , RK-36-2019-15pr04.pdf , RK-36-2019-15pr05.pdf , RK-36-2019-15pr06.pdf , RK-36-2019-15pr07.pdf , RK-36-2019-15pr08.xls

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-36-2019-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 8
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Nemocnice zřizované Krajem Vysočina, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice“), požádaly o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  v  počtu 26 náborových příspěvků v celkové výši 1 990 000 Kč pro  lékaře a nelékaře, kteří nastoupili do Nemocnic na jednotlivá oddělení. Jedná se o tyto Nemocnice:

 

- Nemocnice Jihlava, lékaři                           - 2 náborové příspěvky ve výši 200 000 Kč

- Nemocnice Jihlava, nelékaři                       - 13 náborových příspěvků ve výši 1 010 000 Kč

- Nemocnice Třebíč, nelékaři                        - 6 náborových příspěvků ve výši 300 000 Kč

- Nemocnice Třebíč, lékaři                            - 3 náborové příspěvky ve výši 300 000 Kč

- Nemocnice Pelhřimov, lékař i nelékař         - 2 náborové příspěvky ve výši 180 000 Kč.

 

Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-36-2019-15, př. 1, RK-36-2019-15, př. 2, RK-36-2019-15, př. 3, RK-36-2019-15, př. 4, RK-36-2019-15, př. 5, RK-36-2019-15, př. 6 a RK-36-2019-15, př. 7. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-36-2019-15, př. 8.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádosti Nemocnic se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrad nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 4 let u lékařů a 3 let u nelékařů, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Současně navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 42 836 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-15, př. 1, RK-36-2019-15, př. 2, RK-36-2019-15, př. 3, RK-36-2019-15, př. 4, RK-36-2019-15, př. 5, RK-36-2019-15, př. 6RK-36-2019-15, př. 7;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 990 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 990 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 210 000 Kč
    • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 180 000 Kč
    • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč

s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz