Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-16: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-36-2019-16.pdf, RK-36-2019-16pr01.xls

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-36-2019-16
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1246/23/2016/RK schválila projektový záměr „Modernizace a  obnova zdravotnické přístrojové techniky“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice“) předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy.

První etapa Projektu byla ukončena k 31. 8. 2019 a v průběhu září 2019 byla podána žádost o  platbu a závěrečná zpráva o realizaci Projektu. Dne 19. 11. 2019 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 17 002 863,90 Kč.

Dne 22. 11. 2019 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci Projektu v celkové výši 17 002 863,90 Kč. Dotace je určena na neinvestiční výdaje Projektu ve výši 230 085 Kč a investiční výdaje ve výši 16 772 778,90 Kč dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u Nemocnice ve výši účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 17 002 863,90 Kč (ÚZ 107517969, 107117968, 107517016, 107117015) určené pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci za první etapu projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 230 085 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 217 302,50 Kč a  státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 12 782,50 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 230 085 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 16 772 778,90 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 15 840 957,85 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 931 821,05 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 16 772 778,90 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz