Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-29: Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)

RK-36-2019-29.pdf, RK-36-2019-29pr01.pdf , RK-36-2019-29pr02.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-36-2019-29
Název Žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (IROP 2014 – 2020)
Zpracoval P. Buňat, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ (dále také „projekt“) v rámci Výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020. Kraj Vysočina realizuje tento projekt od 15. 1. 2016 s cílem zajistit efektivní prezentaci sbírkových předmětů, a to tvorbou nových expozic, které budou adekvátním způsobem zpřístupňovat sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na hradě Roštejn. Projekt zároveň řeší zvýšení ochrany a zabezpečení vystavených sbírkových předmětů a stavební revitalizaci objektu tak, aby byly dlouhodobě zajištěny odpovídající zákonné podmínky pro prezentaci sbírkových předmětů. Realizací projektu bude umožněno představit bohatý sbírkový fond muzea, a posilovat tak kulturní i historické povědomí a odpovědnost za zachování svěřených hodnot pro budoucí generace. 

Změna projektu dle materiálu RK-36-2019-29, př. 2 se týká úpravy finančního plánu projektu - přesunů mezi položkami rozpočtu. Konkrétně se jedná o převod finančních prostředků v čase, a to ve výši 3 186 628,48 Kč z aktuální 4. etapy projektu (1. 1. 2019 – 31. 12. 2019) do závěrečné páté etapy (1. 1. 2020 – 28. 2. 2021). Důvodem je čerpání rozpočtu ve 4. etapě v nižším objemu, než předpokládal finanční plán v době podání poslední žádosti o změnu.

Zároveň materiál řeší změnu poměru investičních a neinvestičních výdajů. Dochází k přesunu výdajů v objemu 1 265 305,25 Kč z neinvestiční části do části investiční. Těmito změnami nedochází ke změně celkových způsobilých výdajů projektu, které jsou i nadále 68 460 872,40 Kč.

Návrh řešení

Změna je nutná pro soulad s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, verze 1.13 (dále jen „Pravidla“), kap. 16., která říká: „Pokud v etapě nastaly změny oproti finančnímu plánu, příjemce nejpozději s datem ukončení etapy předloží žádost o změnu (dále jen "ŽoZ"). ŽoZ na úpravu finančního plánu podané po podání žádosti o platbu projektu budou zamítnuty, a tedy nebude možné provést přesun finančních prostředků mezi etapami. Veškeré nevyčerpané/uspořené prostředky z etapy již nebude možné využít v následujících etapách. Zároveň je nutné doložit upravené etapové rozpočty a rozdělení na investiční a neinvestiční způsobilé výdaje.“ Dle kap. 16. Pravidel musí být výše uvedená změna podána prostřednictvím systému MS2014+. Jde o změnu zakládající změnu právního aktu.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také „OKPPCR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-36-2019-29, př. 2, a uložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR. Žádost o změnu bude podepsána a podána elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky  předloženému materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-36-2019-29, př. 2.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 27. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz