Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-30: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

RK-36-2019-30.pdf, RK-36-2019-30pr01.pdf , RK-36-2019-30pr02.xls

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-36-2019-30
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organice (dále jen „muzeum“) zaslalo na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost (materiál RK-36-2019-30, př. 1) o zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 500 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 500 000 Kč. Důvodem žádosti je pokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností (např. analýzy archeologických nálezů, analýzy minerálů a  výbrusy), výstavní činností a obnovou výpočetní techniky. Důvodem podání žádosti je zajištění vyrovnaného hospodaření organizace do konce roku 2019.

Zároveň dochází k úpravě stávajícího finančního plánu, který byl schválen v rámci schvalování finančních plánů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019 usnesením rady kraje č. 0501/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 dle materiálu RK-36-2019-30, př. 2.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje:

◦ schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z  fondu investic ve výši 500 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií o částku 500 000 Kč s určením na příspěvek na provoz pro muzeum;

◦ schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u muzea o částku 500 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností (např. analýzy archeologických nálezů, analýzy minerálů a výbrusy), výstavní činností a obnovou výpočetní techniky a zvýšení zavazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u muzea o částku 500 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

◦ schválit aktualizaci finančního plánu na rok 2019 dle materiálu RK-36-2019-30, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření a bere na vědomí navrhovanou úpravu finančního plánu na rok 2019 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 500 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  500 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na dokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností, výstavní činností a obnovou výpočetní techniky;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019:

ukládá
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 500 000 Kč;
  • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 500 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz