Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-31: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace

RK-36-2019-31.pdf, RK-36-2019-31pr01.pdf , RK-36-2019-31pr02.xls

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-36-2019-31
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – změna závazných ukazatelů a aktualizace finančního plánu u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Vysočina Tourism, příspěvková organice zaslala na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost (materiál RK-36-2019-31, př. 1) o:

1. zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 640 000 Kč při současném zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 640 000 Kč. Důvodem žádosti je dokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů „Hudba nezná hranice“ a „Činnost Vysočina Film Office v roce 2019“;

2. zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ o částku 184 000 Kč z důvodu rozšíření úvazku u jednoho zaměstnance od března 2019 a dále pak proplacení nároku na dovolenou u zaměstnankyně, která v roce 2018 nastoupila na mateřskou dovolenou;

3. aktualizaci plánu oprav a úpravu čerpání fondu investic na rok 2019 z důvodu avizovaných vyšších nákladů na obnovu části značení jezdeckých tras v Kraji Vysočina způsobených kůrovcovou kalamitou.

Důvodem podání žádosti je zajištění vyrovnaného hospodaření organizace do konce roku 2019.

Zároveň dochází k úpravě stávajícího finančního plánu, který byl schválen v rámci schvalování finančních plánů příspěvkových organizací na úseku kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2019 usnesením rady kraje č. 0501/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019.

Materiál řeší úpravu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“, „Odvod z fondu investic“ navýšení čerpání v rámci plánu oprav a aktualizaci finančního plánu na rok 2019 dle materiálu RK-36-2019-31, př. 2.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje:

◦ schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o odvod z  fondu investic ve výši 640 000 Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu, kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 640 000 Kč s určením na příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;

◦ schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč na dokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů „Hudba nezná hranice“ a „Činnost Vysočina Film Office v roce 2019“ a zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace  o částku 640 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

◦ schválit zvýšení závazného ukazatele „Limit prostředků na platy“ o částku 184 000 Kč;

◦ schválit aktualizaci plánu oprav a úpravu čerpání fondu investic na rok 2019 u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na obnovu části značení jezdeckých tras v Kraji Vysočina Organizace těmito opatřeními bude ke konci roku vykazovat vyrovnaný výsledek hospodaření. Všechny výše uvedené úpravy závazných ukazatelů jsou uvedeny v aktualizovaném finančním plánu dle materiálu RK-36-2019-31, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření a bere na vědomí navrhovanou úpravu finančního plánu na rok 2019 u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2143 – Cestovní ruch, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 640 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  640 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč na dokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů „Hudba nezná hranice“ a „Činnost Vysočina Film Office v roce 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
  • aktualizaci plánu oprav a čerpání fondu investic na rok 2019 u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace;
stanoví

u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019:

ukládá
  • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci ve výši 640 000 Kč;
  • řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 640 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz