Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-32: Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

RK-36-2019-32.pdf, RK-36-2019-32pr01.pdf , RK-36-2019-32pr02.xls

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-36-2019-32
Název Návrh na úpravu čerpání fondu investic a aktualizaci finančního plánu u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší úpravu čerpání fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále také „Muzeum“).

Usnesením č. 0501/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 rada kraje schválila plány činnosti příspěvkových organizací na rok 2019 za odvětví kultury a cestovního ruchu. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.

Vzhledem k tomu, že Muzeum přehodnotilo původní investiční záměr v důsledku nových skutečností, zaslalo na odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu žádost o úpravu čerpání fondu investic oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2019 dle materiálu RK-36-2019-32, př. 1. Jedná se o úpravu stávající akce. Toto navýšení bude kryto z vlastních investičních zdrojů organizace.

Důvodem předložení žádosti je řešení aktuálních potřeb organizace.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit úpravu čerpání fondu investic na rok 2019 u Muzea dle materiálu RK-36-2019-32, př. 2, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2019-32, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz