Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-33: Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019

RK-36-2019-33.pdf, RK-36-2019-33pr01.xls , RK-36-2019-33pr02.xls , RK-36-2019-33pr03.xls , RK-36-2019-33pr04.xls , RK-36-2019-33pr05.xls , RK-36-2019-33pr06.xls , RK-36-2019-33pr07.xls , RK-36-2019-33pr08.xls , RK-36-2019-33pr09.xls

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-36-2019-33
Název Návrh aktualizace finančních plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 9
Popis problému

Jedná se o schválení aktualizace finančních plánů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019.

Příspěvkové organizace zřízené Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu, který zahrnuje vedle rozpočtu (plán nákladů a výnosů) rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční a odpisový plán a plán oprav. Finanční plány schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel. Na základě dohody s  odborem kontroly byly organizace požádány o vypracování aktualizovaných finančních plánů včetně odpisových plánů, které zobrazují skutečnou tvorbu odpisů majetku v roce 2019. Rozdíly v odpisových plánech oproti původně schváleným plánům vznikly z důvodu nerealizování některých plánovaných nákupů movitého majetku, případně z důvodu nižších či vyšších pořizovacích cen.

Rozpočty na rok 2019 u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jsou ke konci roku 2019 nastaveny jako vyrovnané. Při aktualizaci rozpočtů na rok 2019 vycházely organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, odvod z fondu investic, investiční a neinvestiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele) a  z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti, které byly nastaveny usneseními schválenými v průběhu roku 2019. Přehled závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací je obsažen v materiálu RK-36-2019-33, př. 9.

V aktualizovaných finančních plánech jednotlivých organizací jsou promítnuty požadavky dle metodiky krajského úřadu k odpisovým plánům sestaveným podle pravidel zřizovatele a mimořádné investiční a neinvestiční příspěvky schválené zřizovatelem v průběhu roku 2019.

Radě kraje je předkládáno osm finančních plánů, zbývající dva byly aktualizovány v rámci samostatných materiálů, které řeší také jiné požadavky organizací.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje:

  • schválit aktualizované rozpočty (plány nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plány a odpisové plány, plány oprav a závazných ukazatelů zřizovaných příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2019;
  • souhlasit s případným zapojením fondu odměn a rezervního fondu na konci roku;
  • zmocnit ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět úpravy a přesuny finančních prostředků v rámci fondu investic.
Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
souhlasí
  • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
  • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a  přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Krajská knihovna Vysočiny, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz