Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-35: Přidělování platebních karet

RK-36-2019-35.pdf, RK-36-2019-35pr01.docx

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-36-2019-35
Název Přidělování platebních karet
Zpracoval A. Krištofová, M. Bergerová
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina financuje své aktivity prostřednictvím své banky Sberbank CZ, a.s., která je nástupnickou organizací banky Volksbank a.s. Tato banka byla krajem vybrána na základě výběrového řízení v roce 2001. Součástí nabídky poskytovaných služeb bankou je i nabídka vydávání platebních karet pro vybrané členy zastupitelstva kraje a vybrané zaměstnance kraje. V současné době jsou držiteli platebních karet:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Martin Hyský – členové zastupitelstva Kraje Vysočina,

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec dr. h. c., Ing. Petr Pavlinec, Mgr. Jan Skála, Milan Grubauer, Martin Šalanda, Libor Zálešák – zaměstnanci Kraje Vysočina.

Zásady pro používání platebních karet, jejich přidělování a nakládání s nimi jsou upraveny v čl. 19 Směrnice o oběhu účetních dokladů (příloha 1 tohoto materiálu). V tomto článku, odstavci 2 je uvedeno, že platební kartu je možné přidělit na základě usnesení rady kraje a uživatel karty musí uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

Návrh řešení

Sberbank CZ, a.s. v současné době realizuje program kompletní výměny platebních karet všem klientům této banky. Nové karty je třeba aktivovat nejpozději do 31. 1. 2020. Kraj Vysočina žádal o vydání kreditních karet, banka však kreditní karty klientům korporátního sektoru nevydává, mohlo by se jednat de facto o čerpání úvěru poskytnutého bankou.

Platební kartu lze použít výhradně pro pracovní účely. Platební karta je určena zejména na úhradu cestovních a jiných souvisejících výdajů s pracovní cestou uživatelů platební karty. Přičemž použití platební karty je možno v praxi nahradit objednávkami (pokud jde o výdaje známé předem), použitím osobní platební karty s následným vyúčtováním přes cestovní příkaz nebo pokladnu krajského úřadu nebo poskytnutím zálohy na cestu před realizací pracovní cesty. Těmito prostředky se eliminují rizika spojená s držením karty a její vazbou na účet kraje.

Je navrhováno radě kraje přidělení karet pro uživatele:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Bc. Martin Hyský, Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c., Ing. Petr Pavlinec, Mgr. Jan Skála, Milan Grubauer, Martin Šalanda, Libor Zálešák, Libor Vrábel. Uživatelé jsou oprávněni používat kartu pouze v souladu s účelem uvedeným ve Směrnici k oběhu účetních dokladů s tím, že Ing. Petr Pavlinec může používat kartu i k nezbytným nákupům pro  tzv. INET nákupy, které lze hradit pouze platební kartou.

S uživateli karty bude následně podepsána dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování.

Vzhledem k tomu, že v rámci programu výměny karet byly již karty většině navrhovaným uživatelům zaslány, lze tyto karty na základě souhlasu uděleného radou kraje aktivovat.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení souhlasí

s přidělením platební karty členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům kraje uvedeným v části návrh řešení tohoto materiálu RK-36-2019-35.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz