Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-38: Podání projektové žádosti Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina

RK-36-2019-38.pdf, RK-36-2019-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-36-2019-38
Název Podání projektové žádosti Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Bína, J. Kaňka
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor sociálních věcí zpracoval žádost o podporu projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina". Žádost o podporu reaguje na výzvu 03_15_007 z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s  chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu.  Projektový záměr  byl projednán formou per rollam na 65. jednání Programového partnerství pro začleňování a  přístup ke službám v rámci prioritní osy 2 Sociální začleňování a boj s chudobou (investičních priorit 2.1 a  2.2) Operačního programu Zaměstnanost. Členové platformy vyjádřili souhlas s rozpracováním projektového záměru do formátu plné žádosti o podporu. Projektovou žádost předpokládáme předložit řídícímu orgánu MPSV nejpozději do 13. 12. 2019. 

Zahájení realizace projektu je plánováno od 1. 4. 2020 a ukončení 30. 6. 2022. Jedná se o  projektový záměr, který navazuje na pilotní projekty Učit se společně, růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina. Projekt je zaměřen na podporu procesu střednědobého plánování, rozvoj systému supervizí a sdílených služeb v sociálních službách, zvýšení efektivity a využívání kontrolních mechanismů a podporu transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb. Popis klíčových aktivit a  rozpočet  je podrobně popsán v materiálu RK-36-2019-38, př. 1

Pro naplnění cílů projektu se předpokládá zachování personálního zajištění po ukončení stávajícího projektu Učit se společně, růst individuálně v celkovém objemu 1,5 úvazku, 0,5  projektový manažer, 0,5  finanční manažer a 0,5 úvazku věcný koordinátor plánování sociálních služeb. 

Celkový rozpočet projektu činí 25 204 654,80 Kč. V případě, že bude uvedený projekt vybrán k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, 85% celkových způsobilých nákladů bude financováno z evropských fondů (21 423 956,58 Kč), 10% ze státního rozpočtu (2 520 465,48 Kč), a 5 % z rozpočtu kraje (tedy žadatele - 1 260 232,74 Kč). Projekt bude mít zajištěno zálohové financování.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje uložit odboru sociálních věcí podat projektovou žádost "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" do výzvy 03_15_007.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení ukládá

odboru sociálních věcí podat projektovou žádost " Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina " v rámci Operačního programu Zaměstnanost do výzvy 03_15_007.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 13. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz