Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-39: Podání projektové žádosti Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina

RK-36-2019-39.pdf, RK-36-2019-39pr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-36-2019-39
Název Podání projektové žádosti Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina
Zpracoval V. Švarcová, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor sociálních věcí předkládá zpracovanou žádost o podporu projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Projekt je předkládán v rámci výzvy 03_15_007 Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou; oblast podpory: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. Výše uvedená projektová žádost bude řídícímu orgánu MPSV předložena nejdéle do 13. 12. 2019. Zahájení realizace projektu je plánováno od 1. 4. 2020 a ukončení 30. 6. 2022.

Posláním projektu je nastavení systému a kvalitní péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina, pilotní ověření vzdělávacího modulu pro pečující, vytvoření multidisciplinárního týmu, provázání systému péče mezi formálními a neformálními pečovateli, nastavení kvalitního systému péče o osoby s poruchami autistického spektra a cílené vzdělávání formálních pečujících a vytvoření vzdělávacího plánu a pilotní odzkoušení víkendového pobytu spojeného se vzděláváním, nabídkou pobytových služeb specializujících se na péči a podporu osob s poruchami autistického spektra. Podrobnější informace k projektu jsou uvedeny v materiálu RK-36-2019-39, př. 1.

Celkový rozpočet projektu činí 11 530 250 Kč. V případě, že uvedený projekt bude vybrán k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, 85 % celkových způsobilých nákladů bude financováno z evropských fondů, 10 % ze státního rozpočtu a spolufinancování z rozpočtu kraje bude činit 5 %, tedy 576 512,50 Kč. Projekt bude mít zajištěno zálohové financování.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje uložit odboru sociálních věcí předložení projektové žádosti “Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení ukládá

odboru sociálních věcí předložení projektové žádosti "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č.  03_15_007.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz