Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-40: 1. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"

RK-36-2019-40.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-36-2019-40
Název 1. Žádost o změnu v projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace"
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Dne 13. 2. 2018 Rada Kraje Vysočina schválila usnesením č. 0235/05/2018/RK podání projektové žádosti projektu "Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace" do výzvy č. 77 Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) o  celkovém rozpočtu 3 300 000 Kč. Projekt spočíval v nákupu 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro dopravu klientů upoutaných na vozík. Automobily měly sloužit pro ambulantní služby, které v rámci procesu transformace vzniknou tak, aby bylo možné dopravovat do těchto služeb klienty s mentálním postižením a přidruženým tělesným hendikepem z  transformovaných domácností do sociálně terapeutické dílny nebo denního stacionáře ve Světlé nad Sázavou, Golčově Jeníkově nebo v Třešti.

Projekt byl podán do IROP dne 19. 2. 2018 a dne 6. 8. 2018 bylo ze strany Řídícího orgánu IROP oznámeno, že  žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a podmínky věcného hodnocení, nicméně z důvodu omezené alokace dané výzvy výběrová komise rozhodla o jejím zařazení mezi náhradní projekty.

Dne 14. 11. 2019 Kraj Vysočina obdržel ze strany MMR informaci, že ve výzvě č. 77 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.“ došlo k navýšení finančních prostředků ve výši 2 805 000,00 Kč, které se Řídící orgán IROP rozhodl nabídnout Kraji Vysočina na realizaci uvedeného projektu. Ze strany kraje byla nabídka přijata, neboť se jedná o  částku, kterou Kraj Vysočina požadoval v žádosti.

Na základě této skutečnosti je třeba nyní zpracovat a podat 1. Žádost o změnu v projektu z  důvodu úpravy harmonogramu projektu a změny jedné lokality, do které by měl být pořízen vícemístní automobil. Původní lokalita Golčův Jeníkov by tak byla nyní nahrazena lokalitou Jihlava - Na Kopci, kde vznikne denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v rámci projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci". Důvodem změny je skutečnost, že výstavba objektu pro ambulantní služby v Golčově Jeníkově, která spadá do projektu Transformace Domova Háj IV., je v tuto chvíli teprve ve fázi před vydáním právního aktu, a zároveň v dané výzvě v současnosti není dostatečná alokace finančních prostředků. Proto odbor sociálních věcí vybral náhradní lokalitu Jihlava Na Kopci, kde je ze strany řídícího orgánu již vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a je vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce. Ze strany Domova Kamélie Křižanov, p. o., která bude v této lokalitě provozovat služby denního stacionáře, byl dán požadavek na zakoupení vícemístného automobilu se speciální úpravou, avšak v rámci výzvy č. 82, ve které je projekt  "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" realizován, nebylo možné čerpat finanční prostředky na nákup automobilu pro ambulantní formu služeb. Touto změnou tak dojde k zajištění upraveného vícemístného vozidla i pro tuto lokalitu Jihlava Na Kopci.

Změna lokality nebude mít vliv na rozpočet projektu. Změna harmonogramu bude upravena dle předpokládaných termínů ukončení stavebních prací v daných lokalitách, kde budou vznikat ambulantní služby denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 1. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-36-2019-40 a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-36-2019-40

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz