Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-41: 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

RK-36-2019-41.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-36-2019-41
Název 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 30. 5. 2016 projekt Transformace Domova Háj II., který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále IROP) v rámci výzvy č.  49. Cílem projektu je výstavba zázemí pro management a ambulantní služby Domova Háj, p.  o. ve Světlé nad Sázavou a výstavba/rekonstrukce 4 objektů komunitního bydlení v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, které budou sloužit jako transformované domácnosti pro 24  klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Dne 28. 12. 2018 obdržel Kraj Vysočina rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 90 % z maximální výše způsobilých výdajů stanovených výzvou č. 49 IROP, což činí 81 000 000 Kč.

Aktuálně probíhá 3. etapa projektu, která byla zahájena 1. 10. 2019 a ukončena bude 31.  12.  2019. Spočívá především v realizaci stavebních prací, na stavbách rovněž působí autorský a technický dozor a koordinátor BOZP. Vzhledem k tomu, že konec etapy se kryje s  koncem roku, je třeba nejpozději do 31. 12. 2019 podat žádost o změnu v projektu spočívající v  přesunu nevyčerpaných finančních prostředků tak, aby nedošlo k jejich propadnutí, a  eliminoval se vznik nezpůsobilých výdajů. Zároveň dojde touto změnou k úpravě rozpočtu projektu na základě ukončených veřejných zakázek na stavební práce, BOZP a TDS a k úpravě popisů 3. a 4. etapy dle skutečného předání staveniště na ulici Habrecká v Ledči nad Sázavou, kde docházelo k přeložce distribuční soustavy a stavba se tak v této lokalitě pozdržela.

Žádost o změnu bude ze strany odboru sociálních věcí zpracována a podána do stanoveného termínu elektronicky v systému ISKP14+, a tato změna se dotkne záložek Etapy, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán. Po schválení žádosti o změnu ze strany řídícího orgánu bude moci Kraj Vysočina podat 3. Zprávu o realizaci a žádost o platbu, která bude předložena radě kraje formou samostatného materiálu na začátku roku 2020.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit 5. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle tohoto materiálu a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

5. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-36-2019-41;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz