Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-42: Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

RK-36-2019-42.pdf, RK-36-2019-42pr01.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-36-2019-42
Název Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina
Zpracoval J. Bína, E. Volavková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 5. 2015 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Dalším krokem je schválení Výzvy k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina (dále jen Výzva). Rada kraje ve své Výzvě stanoví termín podávání žádostí, jejich náležitosti, obecné a specifické kvalifikační parametry pro zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina pro jednotlivé druhy sociálních služeb i priority kraje pro rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Obecné kvalifikační parametry jsou registrace sociální služby, zkušenost s poskytováním sociální služby, soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb, ekonomická způsobilost doložená hospodářskými výsledky, bezúhonnost z hlediska správních deliktů podle zákona o sociálních službách. Specifické parametry jsou nastaveny pro jednotlivé druhy a formy sociálních služeb. Dále jsou ve výzvě stanoveny priority pro rozšíření Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Poprvé byla Výzva k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyhlášena v roce 2015. Zásady schválené zastupitelstvem kraje předpokládají, že Výzva a navazující rozhodovací proces budou za účelem rozhodování o požadavcích a potřebách z terénu probíhat každý rok.

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina od roku 2021, ev. od pololetí roku 2020 předkládáme již nyní, aby měli žadatelé větší časový prostor pro zpracování svých žádostí a zároveň aby odbor sociální věcí měl možnost po předložení žádostí analyzovat dostupné zdroje a potřebnost žádostí. Podané žádosti bude dle výše uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina posuzovat pracovní skupina, jejíž členové jsou jmenováni radou kraje, dále Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky, rada kraje a zastupitelstvo kraje, které má za úkol závazné rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Zařazení do této sítě je podmínkou pro financování sociálních služeb z dotace MPSV, případně z rozpočtu kraje. Předpokládáme žádosti o zařazení nových sociálních služeb nebo jejich navýšených kapacit se zahájením poskytování od roku 2021, případně s delším časovým výhledem, pokud jde o připravovanou investici nebo o žádost o investiční dotaci ze státního rozpočtu nebo z prostředků EU. Ve výjimečných případech může být nově zařazená služba, resp. navýšená kapacita služby financována již v roce 2020.

Současně s procesem zařazování nových sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina bude dle platných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina řešen také proces vyřazování sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-42, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz