Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-43: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019

RK-36-2019-43.pdf, RK-36-2019-43pr01.xls

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-36-2019-43
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci a úpravu plánu investic Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za Odbor sociálních věcí na rok 2019
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Na kapitole Sociální věci jsou každoročně vyčleněny prostředky na spolufinancování pořízení motorových vozidel pro příspěvkové organizace a na základě informací o stáří a potřebách vozového parku těchto organizací odbor sociálních věcí vybírá, ve kterých organizací bude nákup motorového vozidla spolufinancován prostřednictvím investičního příspěvku kraje. Tímto způsobem bylo do spolufinancování kraje zařazeno také pořízení pětimístného osobního automobilu v Domově Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci, ve kterém bude v příštím roce zahájen provoz nového komunitního bydlení v Třešti. Pracovníci organizace budou navíc v příštích letech spolupracovat při realizaci dalších projektů transformace pobytových sociálních služeb a uvádět do provozu další detašovaná pracoviště. Pořizovací cena osobního automobilu byla vysoutěžena ve výši 320 000 Kč (z toho investiční příspěvek z rozpočtu Kraje Vysočina je navržen ve výši 300 000 Kč). Stavbou nových domácností vznikla potřeba rozšířit vozový park. Automobil bude určen pro převoz klientů a zaměstnanců. Plán čerpání fondu investic na rok 2019  je součást finančního plánu na rok 2019.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci s čerpáním fondu investic dle materiálu RK-36-2019-43, př. 1. Ve schváleném rozpočtu je v rámci kapitoly Sociální věci počítáno s obnovou vozového parku příspěvkových organizací umožňující přepravu klientů podle potřeb zařízení. Aktuální stav rezervy je 300 000  Kč.

Na základě výše uvedeného navrhujeme radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Dále navrhujeme poskytnout investiční příspěvek pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci ve výši 300 000 Kč na pořízení pětimístného osobního automobilu pro převoz klientů a zaměstnanců.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina včetně změny závazného ukazatele u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov při současném snížení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a  domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 300 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč na nákup pětimístného osobního automobilu pro přepravu klientů a zaměstnanců;
stanoví

u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019:

ukládá

ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 16. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na Odbor sociálních věcí žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na nákup pětimístného osobního automobilu včetně přiložených kopií příslušných dokladů a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz