Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-44: Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-36-2019-44.pdf, RK-36-2019-44pr01.pdf , RK-36-2019-44pr02.doc , RK-36-2019-44pr03.xls

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-36-2019-44
Název Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz sociálních služeb poskytovaných společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, T. Homolková, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Dne 25. 11. 2019 byla společností SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO 08169306, podána datovou schránkou individuální žádost o poskytnutí dotace na zbylé měsíce listopad a prosinec roku 2019. Požadovány jsou finanční prostředky ve výši 1 413 000 Kč sloužící k částečnému pokrytí personálních nákladů poskytované služby domovy pro seniory (identifikátor sociální služby: 8464664) a finanční prostředky ve výši 724 000 Kč sloužící také k částečnému pokrytí personálních nákladů poskytované služby domovy se zvláštním režimem (identifikátor sociální služby: 6690427).

Společnost SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. je na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, č.j.: KUJI 87789/2019, ze dne 30. 10. 2019, s účinností od 1. 11. 2019 oprávněn poskytovat služby domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Prioritní skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

Dne 31. 10. 2019 ukončila svou činnost organizace Domov pro seniory Telč, p.o, která jako registrovaná poskytovala službu domovy pro seniory na daném území a v důsledku ukončení služby pozbylo oprávnění k poskytování služeb. Společnost SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. se následně rozhodla poskytování služeb na daném území i stávajícím uživatelům nadále zajišťovat. Nový poskytovatel sociální služby disponuje větším materiálním i personálním zajištěním a plynule tak navázal na poskytování služeb v dané lokalitě. Parametry sociální služby se změnily (DS – 62 lůžek, DZR – 20 lůžek) a sociální služby byly na základě Rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina zařazeny v krajské síti sociálních služeb.

Společnost SeneCura SeniorCentrum Třebíč s.r.o. přebrala odpovědnost za poskytování služeb v rozsahu a struktuře poskytovaných sociálních služeb s integrací nových. Celková výše příjmů od klientů domova a z fondu zdravotních pojišťoven neumožňuje plné pokrytí celkových nákladů provozu domova a poskytování sociální péče klientům. Domov se tímto dostává do ztráty, která by musela být překlenována ze strany vlastníka.

Aby byl poskytovatel schopen odpovídajícím způsobem zajistit fungování služby v posledních dvou měsících roku 2019, podal tuto individuální žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina - žádost je předložena v materiálu RK-36-2019-44, př. 1. Celkové plánované náklady na sociální službu domovy pro seniory na měsíce listopad a prosinec roku 2019 jsou vyčísleny na 4 129 000 Kč, požadavek na dotaci je ve výši 1 413 000 Kč. Celkové plánované náklady na sociální službu domovy se zvláštním režimem na měsíce listopad a prosince roku 2019 jsou vyčísleny na 1 584 000 Kč, požadavek na dotaci je ve výši 724 000 Kč. Žádost o dotaci nebylo možné podat dříve obvyklou elektronickou cestou v OK systému, protože žadatel si mohl vyřídit registraci až v letošním roce v říjnu po kolaudaci nového objektu. Podání individuální žádosti o  dotaci bylo možné až na základě skutečného zahájení provozu žadatelem, k němuž došlo až na přelomu října a listopadu. V případě domova pro seniory bylo zařízení do 31. 10. 2019 provozováno příspěvkovou organizací města v původním objektu a dotace kraje byla na kapacitu domova pro seniory v Telči poskytnuta pouze na 10 měsíců roku 2019. Financování této kapacity na poslední dva měsíce roku není dosud žádnou dotací z prostředků MPSV nebo kraje zabezpečeno. Nová kapacita domova se zvláštním režimem byla do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina zařazena v počtu 30 lůžek, ale do provozu bylo zatím uvedeno 20 lůžek, která jsou reálná v posledních dvou měsících roku 2019 obsadit. Žádost o dotaci se tedy týká pouze části kapacity zařazené do krajské sítě.

Výše navržené dotace u sociální služby domovy pro seniory (příspěvku kraje na vyrovnávací platbu) nepřevyšuje možnou dosažitelnou hranici finančních prostředků vypočtenou v souladu s pravidly použitými pro výpočet finanční podpory u ostatních financovaných služeb stejného druhu, a proto navrhujeme vyhovět v plném rozsahu jako v jiných obdobných případech. U  sociální služby domovy se zvláštním režimem by došlo k překročení maximální možné hranice finančních prostředků vypočtené podle zásad zastupitelstva kraje, proto je navržena dotace ve výši 560 000 Kč, která je v souladu s pravidly použitými pro výpočet finanční podpory u ostatních financovaných služeb stejného druhu. Ačkoliv se jedná o individuální žádost o dotaci, byla výše dotace navržena podle stejných pravidel, jaká platí pro ostatní poskytovatele těchto služeb.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění poskytované sociální služby navrhuje odbor sociálních věcí radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje částečně vyhovět žádosti a poskytnout dotaci společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o. v celkové výši 1 973 000 Kč (na službu domovy pro seniory ve výši 1 413 000 Kč a na službu domovy se zvláštním režimem ve výši 560 000 Kč) z rozpočtu kraje, z kapitoly Sociální věci, § 4350. K financování budou použity prostředky z kapitoly Sociální věci. Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2019-44, př. 3.

Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou uvedenou v materiálu RK-36-2019-44, př. 2.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02757.0355, ID ZZ02757.0356.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2019-44, př. 3;
  • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, 4350 Domovy pro seniory společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na financování sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz