Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-46: Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

RK-36-2019-46.pdf, RK-36-2019-46pr01.pdf , RK-36-2019-46pr02.pdf , RK-36-2019-46pr03.pdf , RK-36-2019-46pr04.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-36-2019-46
Název Stanovení platu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dočkalová
Předkládá I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 4
Popis problému

Dne 4. 11. 2019 bylo vládou České republiky schváleno nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády o platových poměrech“). Platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě se s účinností od 1. 1. 2020 zvyšují o 1500 Kč a v případě pedagogických pracovníků o 8 procent. Zároveň dochází ke zrušení současné nejnižší stupnice platových tarifů, uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády o platových poměrech. Mimo uvedené zvýšení o 1500 Kč dojde jejím zrušením k dalšímu navýšení platového tarifu o cca 3,5 procenta u zaměstnanců dosud odměňovaných podle této stupnice platových tarifů. Jedná se o zaměstnance v kultuře, nezdravotnické zaměstnance ve zdravotnických zařízeních, nepedagogické pracovníky ve školách a školských zařízeních a další zaměstnance zajišťující v příspěvkových organizacích technické, provozní, ekonomické, personalistické a administrativní činnosti.

Návrh řešení

Oddělení řízení lidských zdrojů po projednání s jednotlivými zřizovatelskými odbory navrhuje radě kraje stanovit s účinností od 1. 1. 2020 plat ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-36-2019-46, př. 4. Změna platů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací je navržena z důvodu úpravy platových tarifů a příplatků za vedení v souladu s novelou nařízení vlády o platových poměrech. Přehled jednotlivých složek platů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací na úseku:

  • sociálních služeb je součástí materiálu RK-36-2019-46, př. 1. Kromě úpravy platových tarifů a příplatků za vedení na základě novely nařízení vlády o platových poměrech, je v případě Mgr. Silvie Tomšíkové, ředitelky Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, navržena úprava platu z důvodu postupu do vyššího platového stupně. V měsíci lednu 2020 splní Mgr. Silvie Tomšíková podmínku pro postup do vyššího platového stupně v souladu s § 4 nařízení vlády o platových poměrech;
  • kultury a cestovního ruchu je součástí materiálu RK-36-2019-46, př. 2. Kromě úpravy platových tarifů a příplatků za vedení na základě novely nařízení vlády o platových poměrech, je v případě Mgr. Ondreje Remiáše, ředitele Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, navržena úprava platu z důvodu postupu do vyššího platového stupně. V měsíci lednu 2020 splní Mgr. Ondrej Remiáš podmínku pro postup do vyššího platového stupně v souladu s § 4 nařízení vlády o platových poměrech;
  • zdravotnictví je součástí materiálu RK-36-2019-46, př. 3.

Obsahem materiálu RK-36-2019-46, př. 4 jsou jednotlivé platové výměry. Návrh na stanovení platů/mzdy ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací na úseku školství, na úseku dopravy a silničního hospodářství a na úseku analýz a podpory řízení bude předložen samostatným materiálem.

Dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví rada kraje plat ředitelkám a ředitelům zřízených organizací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-36-2019-46, př. 4.

Odpovědnost Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz