Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-48: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP

RK-36-2019-48.pdf, RK-36-2019-48pr01.docx , RK-36-2019-48pr02.docx , RK-36-2019-48pr03.docx

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-36-2019-48
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 - ZDVOP
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík, M. Nápravníková
Předkládá V. Švarcová, K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší návrh na provedení rozpočtového opatření z důvodu dofinancování provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také “ZDVOP“) a pokrytí účetních odpisů nemovitého majetku.

Rada kraje souhlasila dne 9. 8. 2016 usnesením č. 1433/25/2016/RK s řešením finančního zajištění ZDVOP v Dětském domově, Nová Ves u Chotěboře 1 (dále také „dětský domov“) spočívající v dorovnání prokazatelné ztráty související s provozem ZDVOP na základě analýzy předložených vyúčtování nákladů a výnosů.

V souladu s nastavenou metodikou předložil dětský domov mj. vyúčtování nákladů a výnosů střediska ZDVOP za období leden-červen roku 2019. Za uvedené období vykázal dětský domov účetní ztrátu 346 000 Kč. Tato ztráta byla dětskému domovu dofinancována z rozpočtu kraje zvýšením příspěvku na provoz usnesením č. 1353/23/2019/RK.

Nyní dětský domov předložil souhrnné vyúčtování skutečných nákladů a výnosů za období leden-říjen 2019 (viz materiál RK-36-2019-48, př. 1). V celém období dětský domov vykázal na středisku ZDVOP ztrátu 425 181 Kč (po zohlednění průběžného dofinancování viz předchozí odstavec).

Současně dětský domov předpokládá průměrnou obložnost v měsíci listopadu 8 dětí a v měsíci prosinci 5 dětí. Na základě předpokládané obložnosti a s ní souvisejících nákladů a výnosů (příloha RK-36-2019-48, př. 2) předpokládá dětský domov ztrátu za měsíce listopad a prosinec 2019 ve výši 95 473 Kč.

Od března do listopadu postupně klesala průměrná naplněnost zařízení (viz materiál RK-36-2019-48, př. 3), to se negativně projevuje ve výši příspěvku ze státního rozpočtu, který činí 22 800 Kč na dítě měsíčně a za dobu pobytu dítěte mimo zařízení se příspěvek úměrně krátí. Výše příspěvku zůstává již několik let neměnná, přitom náklady na provoz služby průběžně rostou (zejména osobní náklady a obecně vzestup cenové hladiny). Stejně jako v loňském roce, tak i  v  tom letošním zveřejnilo MPSV výzvu na dofinancování činnosti ZDVOP v roce 2019 ze státního rozpočtu. Dětský domov se do výzvy přihlásil a obdržel na rok 2019 prostředky v celkové výši 341 658 Kč, přičemž prostředky ve výši 130 939 Kč dětský domov zapojil již v období leden až říjen a prostředky ve výši 210 719 Kč hodlá zapojit v listopadu a prosinci.

Celkově dětský domov žádá na dofinancování činnosti ZDVOP na období červenec až prosinec 2019 částku 520 654 Kč.

Dále dětský domov žádá o prostředky na pokrytí účetních odpisů nemovitého majetku ve výši 33 710 Kč. Odbor kontroly provedl u dětského domova veřejnosprávní kontrolu a zjistil chybný postup účetního odpisování hlavní budovy (zámku) dětského domova, přičemž chybný postup spočíval v odpisování v nižší výši, než správně mělo být. Dětský domov jako opatření přijal nápravu od počátku roku 2019, což znamená navýšení odpisů za každý měsíc o částku 2 677 Kč (za celý kalendářní rok 32 124 Kč). Navíc v měsíci říjnu dětský domov převzal technické zhodnocení budovy zámku, který provedl odbor majetkový, a tím došlo k dalšímu navýšení účetních odpisů, se kterým v původním návrhu rozpočtu nebylo počítáno. Jedná se o částku 1 586 Kč.

Návrh řešení

OŠMS a OSV radě kraje navrhují poskytnout z rozpočtu kraje peněžní prostředky Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1 ve výši 520 654 Kč k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů. Dále OŠMS radě kraje navrhuje poskytnout prostředky ve výši 33 710 Kč na pokrytí zvýšených účetních odpisů nemovitého majetku. OŠMS navrhuje radě kraje pro dofinancování činnosti ZDVOP použít nevyužité prostředky na kapitole Školství, mládeže a sportu určené na dofinancování schválených vzdělávacích programů EU (ÚZ 00035) ve výši 300 000 Kč a na dofinancování IROP projektů realizovaných školami ve výši 220 654 Kč.

OŠMS radě kraje mj. navrhuje:

  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 520 654 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 520 654 Kč;
  • schválit  rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3133 – Dětské domovy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 33 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy) o částku 33 710 Kč;
  • zvýšit závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ o částku 554 364 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
  • zvýšit závazný ukazatel "Odvod z fondu investic" o částku 33 710 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 z důvodu navýšení účetních odpisů nemovitého majetku.

Finanční prostředky jsou školám a školským zařízením poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 520 654 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 520 654 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3133 – Dětské domovy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 33 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy) o částku 33 710 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 554 364 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů (520 654 Kč) a k pokrytí zvýšených účetních odpisů nemovitého majetku (33 710 Kč);
  • zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" o částku 33 710 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 z důvodu navýšení účetních odpisů nemovitého majetku;
ukládá

odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 ve výši 33 710 Kč.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz