Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-50: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-36-2019-50.pdf

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-36-2019-50
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II schválilo MŠMT dotaci:

 • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou v celkové výši 1 518 283 Kč;
 • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava v celkové výši 4 156 791 Kč;
 • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč v celkové výši 2 452 189 Kč;
 • Střední průmyslové škole Třebíč v celkové výši 3 808 981 Kč 

   na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 11 936 244 Kč).

MŠMT převedlo na účet kraje zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 11 936 244 Kč
(tj. 100% celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů).

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 11 936 244 Kč
  (§ 3127 – Střední školy);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 11 936 244 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 11 936 244 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 o částku 1 518 283 Kč; 
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 4 156 791 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 2 452 189 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 3 808 981 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-36-2019-50.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 13. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz