Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-52: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“

RK-36-2019-52.pdf, RK-36-2019-52pr01.xlsx

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-36-2019-52
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí dotace z rozvojového programu MŠMT „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“.

Rozhodnutím MŠMT č. 518419Z, o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019, které bylo vydáno dle § 163 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 14 odst. 4 zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla přidělena Kraji Vysočina dotace ve výši 423 120 Kč.

V rámci rozvojového programu „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ byla dotace přiznána 35 organizacím vykonávajícím činnost základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Seznam organizací včetně výše přidělené dotace je uveden v materiálu RK-36-2019-52, př. 1. Finanční prostředky jsou určeny na platy pedagogických pracovníků základních škol (včetně odvodů a  přídělu do FKSP), kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje:

  • schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o dotaci MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, ve výši 423 120 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 226 720 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-36-2019-52, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu RK-36-2019-52, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 423 120 Kč – na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“– (ÚZ 33065).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 226 720 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-36-2019-52, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu RK-36-2019-52, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz