Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-53: Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-36-2019-53.pdf, RK-36-2019-53pr01.xlsx , RK-36-2019-53pr02.xlsx

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-36-2019-53
Název Podpora mimoškolní činnosti se zaměřením na přírodní a technické obory – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, R. Šalandová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší úhradu nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory.

Kraj Vysočina v letech 2013 – 2015 realizoval projekt Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost, jehož cílem byla modernizace a zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Kraji Vysočina, a to se zaměřením na rozvoj klíčových a odborných kompetencí žáků v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Obsahem projektových aktivit bylo podnítit zájem žáků o obory přírodovědného a technického vzdělávání mimo jiné i realizací mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků. Důraz byl kladen především na propojenost spolupráce základních škol, středních škol a sociálních partnerů. Do projektu bylo zapojeno 26 středních škol a více než 100 základních škol z Kraje Vysočina. Zájem žáků o mimoškolní aktivity trvá i po skončení projektu a většina škol zájmové kroužky i nadále realizuje. Pro školu realizace kroužků znamená poměrně velkou finanční zátěž spojenou především se mzdovými náklady. Přehled mimoškolní činnosti, témata zaměření, počet podpořených žáků a hodinová dotace je uvedena v materiálu RK-36-2019-53, př. 1.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám na proplacení především mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 190 240 Kč dle materiálu RK-36-2019-53, př. 2. Finanční prostředky ve výši 190 240 Kč budou poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00302). Finanční prostředky budou středním školám poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č.  250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o  kterém je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, ve znění pozdějších předpisů, rada kraje v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 190 240 Kč dle materiálu RK-36-2019-53, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz