Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-54: Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-36-2019-54.pdf, RK-36-2019-54pr01.xls

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-36-2019-54
Název Projekt „Gastroakademie“ – změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, R. Šalandová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší proplacení nákladů partnerům projektu „Gastroakademie“.

Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu odborného vzdělávání, mezi ně patří projekt „Gastroakademie“, jehož cílem je zvýšit kvalitu odborného vzdělávání ve skupině oborů Gastronomie, hotelnictví a turismus (dále také „gastro“), především formou zkvalitnění odborné přípravy žáků v jednotlivých restauracích, zvýšením motivace žáků k učení v odborných předmětech a praktickém vyučování a motivaci pracovat ve zvolené profesi. Do projektu jsou zapojeny čtyři školy, poskytující odborné vzdělávání ve skupině oborů gastro a šest restaurací z Kraje Vysočina, kde probíhá v reálném prostředí praktické vyučování vybraných žáků druhých a třetích ročníků. Školy zapojené do projektu se rovněž aktivně zapojují do celé řady dalších aktivit, aktuálně se jednalo o přípravu národního kola soutěže Trophée Mille ČR a realizaci akce Gurmet den s Krajem Vysočina.  Školy předložily vyúčtování nákladů souvisejících s aktivitami v rámci projektu "Gastroakademie" týkající se příspěvku na  ubytování a stravné žáků za 4. čtvrtletí roku 2019 a především náklady související se zajištěním soutěže Trophée Mille ČR 2019 a dalších akcí (Gurmet Den s Krajem Vysočina, Svatováclavské posvícení ve Vídni). Na akci Gurmet den s Krajem Vysočina se kromě čtyř škol zapojených do projektu "Gastroakademie" prezentoval i Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, který rovněž předložil vyúčtování nákladů. Výdaje  jsou specifikovány v materiálu RK-36-2019-54, př. 1 v celkové výši 300 297 Kč.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s realizací projektu „Gastroakademie" v celkové výši 300 297 Kč dle materiálu RK-36-2019-54, př. 1.

Finanční prostředky budou partnerům projektu poskytnuty z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00326 – Podpora polytechnické výchovy)  jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je rada kraje oprávněna rozhodovat/schvalovat v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu své zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s realizací projektu „Gastroakademie" v celkové výši 300 297 Kč dle materiálu RK-36-2019-54, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz