Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-55: Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-36-2019-55.pdf, RK-36-2019-55pr01.pdf

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-36-2019-55
Název Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině – financování aktivit v roce 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval T. Doleželová, K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí prostředků Střední průmyslové škole Třebíč (dále jen „SPŠ Třebíč“) na financování aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „projekt“) v roce 2019 v souladu se schválenou Roční specifikací aktivit pro rok 2019.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0308/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 schválilo Roční specifikaci aktivit pro rok 2019, která obsahuje přehled aktivit a rozpočet projektu pro rok 2019 (materiál RK-36-2019-55, př. 1). Škola doložila splnění kritérií dle bodu 4 Roční specifikace aktivit pro rok 2019.

V rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2019 jsou na podporu realizace projektu zahrnuty finanční prostředky v celkové výši 700 000 Kč.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje pro Střední průmyslovou školu Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu "Vzdělávání energetiků na Vysočině" v souladu se schválenou dokumentací – Roční specifikací aktivit pro rok 2019 dle materiálu RK-36-2019-55, př. 1. Prostředky budou použity na neinvestiční výdaje:

  • pořízení notebooků a jejich softwarové vybavení pro výuku žáků
  • osobní náklady manažera/ky projektu.

Prostředky budou škole poskytnuty v jedné splátce do 31. 12. 2019. Škola poskytnuté prostředky vyúčtuje za celý rok 2019 a vyúčtování včetně účetních dokladů zašle nejpozději do 31. 1. 2020 na OŠMS.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. O finančních prostředcích je oprávněna rozhodovat v souladu s ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3127 (ÚZ 00319) jsou schváleny finanční prostředky na realizaci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz