Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-58: Soutěžní přehlídka "Lego Robot"

RK-36-2019-58.pdf, RK-36-2019-58pr01.doc , RK-36-2019-58pr02.xls , RK-36-2019-58pr03.doc

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-36-2019-58
Název Soutěžní přehlídka "Lego Robot"
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál předkládá k projednání vyhlášení 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ pro žáky základních škol a žáků odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality odborného technického vzdělávání, a to formou používání stavebnic či učebních pomůcek z reálného prostředí, jejichž prostřednictvím si žáci zvyšují své odborné kompetence, relevantní pro trh práce. Ve vazbě na moderní technologie a nutnost rozvoje digitálního vzdělávání je do systémové podpory zařazena i stavebnice Lego Mindstorms, která umožňuje stavbu robota a jeho programování, včetně designového návrhu.

Metodický tým, složený z učitelů středních škol a studentů vysokých škol, připravil propozice 2.  ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“. Prioritním cílem soutěže je motivace žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií k práci s robotickou stavebnicí a  osvojení si základů programování. Soutěžní přehlídka proběhne 20. února 2020 ve školícím středisku BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Propozice soutěžní přehlídky jsou uvedeny v materiálu RK-36-2019-58, př. 1.

Financování soutěže je zajištěno z rozpočtu kraje z Kapitoly Školství, mládeže a sportu, UZ 00326 „Základní školy – systémová podpora polytechnické výchovy a odborného vzdělávání“. Věcné ceny pro týmy, které se umístí na 2. – 10. místě kategorií A, B i C a celkový rozpočet 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ jsou uvedeny v materiálech RK-36-2019-58, př. 1RK-36-2019-58, př. 2. Věcné ceny pro vítězné týmy na 1. místě všech třech kategorií zajistí firma BOSCH DIESEL s.r.o., Pávov 121, Jihlava.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje vyhlásit 2. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“ a předkládá k projednání propozice soutěže, které jsou uvedeny v materiálu RK-36-2019-58, př. 1.

Dále OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí věcných darů účastníkům soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 3. Jejich pořízení spolu s dalšími náklady bude uhrazeno z prostředků alokovaných k tomuto účelu v kapitole Školství, mládeže a sportu.

Podle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje přísluší rozhodovat o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení vyhlašuje

2. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“;

schvaluje

propozice soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz