Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-60: Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a jmenování hodnotící komise

RK-36-2019-60.pdf, RK-36-2019-60pr01.docx , RK-36-2019-60pr02.docx

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-36-2019-60
Název Vyhlášení ankety Učitel Vysočiny 2020 a jmenování hodnotící komise
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje návrh na vyhlášení ankety „Učitel Vysočiny 2020“ a zároveň návrh na jmenování členů hodnotící komise.

Návrh řešení

Anketa „Učitel Vysočiny 2020“ má za cíl podpořit prestiž učitelského povolání, zvýšit povědomí veřejnosti o náročnosti pedagogické práce a ocenit kvalitní učitelky/učitele na středních školách v Kraji Vysočina. Po úspěšném prvním ročníku navrhuje odbor školství, mládeže a sportu pokračovat v této anketě.

Charakteristiku ankety „Učitel Vysočiny 2020“ obsahuje materiál RK-36-2019-60, př. 1.

Návrhy na ocenění nejlepších učitelek/učitelů středních škol budou podávat ředitelky/ředitelé škol po projednání v pedagogickém sboru nebo školské radě na formuláři, který je součástí výzvy. Výzva k podávání návrhů na ocenění je obsažena v materiálu RK-36-2019-60, př. 2. Pro druhý ročník jsou navrženy opět dvě kategorie, a to učitelka/učitel teoretického vyučování a učitelka/učitel praktického vyučování nebo odborného výcviku.

Odbor školství, mládeže a sportu dále navrhuje radě kraje jmenovat hodnotící komisi ankety „Učitel Vysočiny 2020“ ve složení: radní pro školství Kraje Vysočina (předsedkyně komise), náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina, zástupce ČŠI, zástupce VVVZ Zastupitelstva Kraje Vysočina, zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR - CZESHA, zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR, zástupce Vysočina Education.  Hodnotící komise jmenovaná radou kraje bude posuzovat jednotlivé návrhy, ze kterých vybere maximálně dvanáct učitelek/učitelů za obě kategorie, které následně předloží radě kraje ke schválení a ocenění. Slavnostní předání ocenění se uskuteční dne 26. března 2020 v Horáckém divadle v Jihlavě.

Odbor školství, mládeže a sportu zajistí anketu „Učitel Vysočiny 2020“ po stránce organizační a  finanční. Pro zajištění finanční stránky ankety je v návrhu rozpočtu kraje na rok 2020 v kapitole Školství, mládeže a sportu počítáno s částkou 340 000 Kč. Oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana bude spolupracovat v oblasti zajištění propagace ankety a při organizaci slavnostního předávání ocenění učitelkám a učitelům.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení vyhlašuje

anketu Učitel Vysočiny 2020;

pověřuje
  • OŠMS k zajištění organizační a finanční stránky ankety;
  • OŠMS a OSH organizací slavnostního předávání ocenění učitelkám/učitelům;
jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2020 ve složení:

  • radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise
  • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.
  • předsedkyně VVVZ Zastupitelstva Kraje Vysočina – Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
  • zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová
  • zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman
  • zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák
  • zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 26. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz