Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-61: Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“

RK-36-2019-61.pdf, RK-36-2019-61pr01.doc , RK-36-2019-61pr02.doc

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-36-2019-61
Název Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“
Zpracoval P. Tlustoš, O. Homola
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“.

Cílem veřejné zakázky je vybudování novostavby zařízení sociální péče pro cílovou skupinu seniorů v areálu Nemocnice Jihlava. Hlavní funkční náplní objektu je 6 oddělení se službou domov se zvláštním režimem a 2 oddělení se službou domov pro seniory. K tomuto se pak přidružuje provoz bufetu, provoz dětské skupiny, denního stacionáře a odlehčovací služby. Dále se zde nachází prostory pro aktivizaci klientů, rehabilitace, kanceláře odborného sociálního poradenství a provozní prostory zařízení. Kapacity jednotlivých oddělení:

 

Odděleni DZR – v 1.NP 2 odděleni, v 2.NP 4 odděleni, celkem 76 lůžek;

Odděleni DS – v 3.NP 2 odděleni, celkem 56 lůžek;

Odlehčovací služba – v 1.NP, celkem 6 lůžek;

Denní stacionář  - v 1.NP, max. okamžitá kapacita 16 osob;

Dětská skupina – v 1.NP, max. 24 dětí.

 

Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina. Na výdaje spojené s realizací veřejné zakázky bude možné čerpat ex-post dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ do max. výše 50,69 mil. Kč.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava “, projekční kanceláří ATELIER PENTA v.o.s., se sídlem Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava, IČO: 479 16 621, a to v úhrnné částce 400 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 417/2017 Sb. se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku. Předkladatel navrhuje použít pro výběr zhotovitele otevřené řízení s využitím elektronické aukce v rámci hodnocení dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-61, př. 1.

Předkladatel považuje za účelné stanovit k provádění úkonů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) hodnotící komisi. Komise bude mít v souladu s ustanovením § 42 odst. 2 ZZVZ 7 členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky viz materiál RK-36-2019-61, př. 2. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejich členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise bude pověřena posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek. Z jednání hodnotící komise bude vyhotoven písemný protokol. Otevírání elektronicky doručených nabídek bude zajištěno v  souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového na základě pověření rady kraje.

Návrh řešení

Odbor majetkový Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o  zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-61, př. 1, jmenovat hodnotící komisi dle materiálu RK-36-2019-61, př. 2 a pověřit ji posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek.

Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem usnesení. Dotaci v max. výši 50 694 300 Kč bude možné čerpat ex-post po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace stejnojmennému projektu „Domov Ždírec, pracoviště Jihlava“, které je mimo jiné vázáno na úspěšné ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, K naplnění indikátorů projektu (tj. registrace sociálních služeb) musí dojít dle platných pravidel nejpozději k 31. 12. 2022.

Odbor ekonomický

Stavební akce „Domov Ždírec – pracoviště Jihlava“ je zařazena v rozpočtu kraje, v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4 – Sociální věci. Finanční prostředky na realizaci stavby bude třeba plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek na jednotlivé roky realizace.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s usnesením. Technické detaily IT prvků projektu s OI byly projednány a řeší se jejich přesná specifikace do realizační dokumentace.

Návrh usnesení rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-61, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-36-2019-61, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje
Termín 16. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz