Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-62: Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1

RK-36-2019-62.pdf, RK-36-2019-62pr01.doc , RK-36-2019-62pr02.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-36-2019-62
Název Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti po stavbě III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Havlíčkův Brod, s žádostí o zajištění projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

V roce 2016 byla v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/3814 Mírovka –most ev. č. 3814-1 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ID 98592) mezi Krajem Vysočina a vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 1066/1 v k. ú. Mírovka a obci Havlíčkův Brod, kterým je Česká republika a právo hospodařit s pozemkem Povodí Vltavy, s. p. Na základě smlouvy o převodu práv a povinností pak byla celá majetkoprávní příprava uvedené stavby postoupena Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci. KSÚSV jako investor stavbu v roce 2018 zrealizovala, kolaudace proběhla v červnu letošního roku.

Nyní je třeba stavbu majetkoprávně vypořádat. Vzhledem k tomu, že oprávněným z věcného břemene může být pouze Kraj Vysočina a ne majetkový správce – KSÚSV, uzavíraná smlouva o zřízení věcného břemene bude koncipována jako třístranná, kdy povinným z věcného břemene bude Povodí Vltavy, s. p., oprávněným bude Kraj Vysočina a investorem KSÚSV. Jedná se o zřízení věcného břemene v rozsahu 121,27 m2 za cenu 13 340 Kč + 21 % DPH. Věcné břemeno se zřizuje pro „umístění a provozování konstrukce mostu na pozemku a o nezbytný přístup za účelem užívání, údržby a oprav stavby“, v rozsahu dle GP č. 575-137/2018, pro informaci je předkládán jako materiál RK-36-2019-62, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít třístrannou smlouvu o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina, Povodím Vltavy s. p. a KSÚSV dle materiálu RK-36-2019-62, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IČ 708 89 953, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090 450 jako investorem, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-36-2019-62, př. 1, po realizaci stavební akce „III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 13 340 Kč +21 % DPH.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz