Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-63: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"

RK-36-2019-63.pdf, RK-36-2019-63pr01.pdf , RK-36-2019-63pr02.pdf

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-36-2019-63
Název Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah"
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Moravské Budějovice po realizaci projektu „II/152 Moravské Budějovice-průtah“.

Kraj Vysočina provedl opravu silnice průjezdném úseku města Moravské Budějovice v rámci akce "II/152 Moravské Budějovice-průtah". Touto stavbou byly vyvolány také vynucené přeložky plynovodního řadu.

Po uvedené stavbě byl vyhotoven geometrický plán č. 2672-604/2015, na který navázal ještě geometrický plán č. 2689-124/2015. Tyto plány vyznačily rozsah věcného břemene k částem pozemků par. č. 4261/1 a par. č. 4261/57, vše v k. ú. Moravské Budějovice, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a je současně povinným z věcného břemene. Oprávněným z věcného břemene je firma GasNet, s.r.o. Kraj v tomto případě obdrží částku 605 Kč, včetně DPH za zřízení věcného břemene. Návrh této smlouvy je přikládán jako materiál RK-36-2019-63, př. 1

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků par. č. 4261/1 a par. č. 4261/57, dle geometrických plánů č. 2672-604/2015 a č. 2689-124/2015, vše v k. ú. Moravské Budějovice mezi Krajem Vysočina, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene. Úhrada za zřízení věcného břemene činí částku 605 Kč, včetně DPH.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje uzavřít uvedenou smlouvu o zřízení služebnosti.

Smlouva je předkládána jako materiál RK-36-2019-63, př. 1.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí bez připomínek

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků par. č. 4261/1 a par. č. 4261/57, dle geometrických plánů č. 2672-604/2015 a č. 2689-124/2015, vše v k. ú. Moravské Budějovice, mezi Krajem Vysočina, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle materiálu RK-36-2019-63, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz