Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-64: Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

RK-36-2019-64.pdf, RK-36-2019-64pr01.pdf

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-36-2019-64
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o vzájemné převody pozemků s městem Velké Meziříčí.

Město Velké Meziříčí požádalo o vzájemné vypořádání pozemků dotčených rekonstrukcí ulice Novosady a přilehlé části silnice II/602 ve Velkém Meziříčí. Podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 by Kraj Vysočina měl městu Velké Meziříčí převést díly "r+s+t", "d+e" a "v" oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" oddělený z pozemku par. č. 2804/7, město Velké Meziříčí převede díly "k+m" oddělené z pozemku par. č. 2804/6, díly "n+p" oddělené z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" oddělený z pozemku par. č. 189 a díl "j" oddělený z pozemku par. č. 199, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí. Pozemky převáděné městu Velké Meziříčí se nacházejí pod chodníkem, pozemky převáděné kraji jsou zastavěné silnicí II/602.

Město Velké Meziříčí bylo podle Smlouvy zakládající právo provést stavbu, uzavřené dne 16. 4. 2007, investorem stavby Rekonstrukce ulice Novosady, silnice II/602, kterou byly mimo jiné dotčeny pozemky par. č. 2804/1 a par. č. 2804/7, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouva byla schválena usnesením 0432/12/2007/RK ze dne 4. 4. 2007.

Kolaudační souhlas na rekonstrukci ulice Novosady vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje pod čj. Výst/37601/2007/977/2007-po dne 2. 11. 2007.  

Pozemky par. č. 2804/1 a par. č. 2804/7 v k. ú. a obci Velké Meziříčí získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 6513 pro k. ú. a obec Velké Meziříčí.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje majetkoprávní vypořádání pozemků tak, že díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2 , "v" o  výměře 411 m2 , oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí. Pozemky se nacházejí mimo silnici a jsou pro kraj nepotřebné a nevyužitelné.

Díl "k+m" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6, díl "n+p" o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl "j" o  výměře 108 m2 oddělený z pozemku par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí  budou převedeny darem z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky jsou zastavěné silnicí II/602.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dílů "r+s+t" o  výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2, "v" o  výměře 411 m2 oddělených z pozemku par. č. 2804/1 a dílu "w" o  výměře 9 m2 odděleného z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a doporučit zastupitelstvu rozhodnout převést darem pozemky nacházející se mimo silnici z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí  a nabýt darem pozemky zastavěné silnicí II/602 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s uvedenými převody pozemků v  k. ú. a obci Velké Meziříčí

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2 , "v" o  výměře 411 m2 , oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví  města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • převést darem díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2 , "v" o  výměře 411 m2 , oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
  • nabýt darem díl "k+m" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6, díl "n+p" o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl "j" o  výměře 108 m2 oddělený z pozemku par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz