Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-65: Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě

RK-36-2019-65.pdf, RK-36-2019-65pr01.pdf

Číslo materiálu 65
Číslo jednací RK-36-2019-65
Název Prodej pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava se žádostí o odprodej pozemků par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře  356  m2 v k.ú. a obci nové Město na Moravě. Pozemky jsou dle sdělení ŘSD zastavěny okružní křižovatkou silnice I/19 v k.ú. Nové Město na Moravě. ŘSD současně předložilo znalecký posudek o ceně pozemků vyhotovený Ing. Jaromírem Hosem (znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí). Dle tohoto posudku činí cena zjištěná dle oceňovacích předpisů částku 128 Kč/m2. Za tuto cenu může ŘSD pozemky koupit a nabýt do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky pod silnicí I. třídy, jsou tyto pro Kraj Vysočina nepotřebné.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že se požadované pozemky nacházejí pod okružní křižovatkou silnice I/19 v k.ú. Nové Město na Moravě, která je ve vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, navrhuje OM prodej těchto pozemků do vlastnictví vlastníka této silnice.

Zákonnou podmínkou pro prodej nemovitých věcí ve vlastnictví kraje je dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu alespoň 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu. Po uplynutí této lhůty bude prodej výše uvedených pozemků předložen k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.

Kupní cena je stanovena znaleckým posudkem ze dne 7. 10. 2019 ve výši 128,- Kč/m2. Jedná se o cenu zjištěnou podle platných oceňovacích předpisů. Při celkové výměře 374 m2 činí kupní cena 47 872,- Kč.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr prodeje požadovaných pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně tyto pozemky do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro  Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 47 872,- Kč.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Žďár nad Sázavou souhlasí s prodejem pozemků par.č.136/14 a par.č. 2735/11  k. ú. Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR-ŘSD.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s ohledem na stanovisko KSUSV s prodejem pozemků par.č. 136/14 a par.č. 2735/11 v k.ú. Nové Město na Moravě  z vlastnictví kraje do vlastnictví ĆR-ŘSD.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro  Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemky  par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v  k .ú. a obcí Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Hose - znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 47 872,- Kč.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz