Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-67: Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti

RK-36-2019-67.pdf, RK-36-2019-67pr01.xls , RK-36-2019-67pr02.pdf

Číslo materiálu 67
Číslo jednací RK-36-2019-67
Název Darování pozemku v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Na majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Dušejov se žádostí o  vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, dotčeného stavbou „Dušejov – chodník a VO u nových RD“. Obec předložila geometrický plán číslo 441-30/2018, který tvoří materiál RK-36-2019-67, př. 2, Kolaudační souhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/164900/2018-PIJ  ze dne 4.12.2018 a Kolaudační souhlas Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu č.j. MMJ/SÚ/7971/2019-JaK ze dne 16.1.2019.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, dle geometrického plánu číslo 441-30/2018 označená jako par. č. 1389/2 – ostatní plocha, jiná plocha, v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1. Pozemek je dotčený výstavbou chodníku k novým rodinným domům.

Geometrický plán č. 441-30/2018 řeší i umístění a rozsah služebnosti pro vedení veřejného osvětlení, vybudovaného v pozemcích KN par. č. 1379 a par. č. 1389 v k. ú. Dušejov  v rámci výše uvedené investiční akce.

Na základě Usnesení 1308/22/2015/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 14.7.2015 mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Dušejov smlouvu zakládající právo provést stavbu „Dušejov – chodník a VO u nových RD“. Tato smlouva mezi Krajem Vysočina a  obcí Dušejov byla uzavřena dne 16.7.2015. Na základě usnesení 1307/22/2015/RK ze dne 14.7.2015 rozhodla rada kraje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Dučejov smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu „Dušejov – chodník a VO u nových RD“, která byla uzavřena dne 16.7.2015. 

Pozemek KN par. č. 1379 a par. č. 1389 v k. ú. Dušejov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 a Dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 134 pro k. ú. a obec Dušejov.

Návrh řešení

OM, po konzultaci s KSÚSV, pracoviště Jihlava a ODSH, navrhuje převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl.  II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000  Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1 na úřední desce krajského úřadu, rozhodnout uzavřít s obcí Dušejov, na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti, smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemků KN par. č. 1379 a  par. č. 1389  (služebnost: vedení veřejného osvětlení).  

Návrh usnesení dále předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov. 

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah. 

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Jihlava souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Dušejov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Dušejov.

Návrh usnesení rozhoduje
  • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Dušejov, v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov;
  • uzavřít s obcí Dušejov na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti, smlouvu o zřízení služebnosti užívání částí pozemků KN par. č. 1379 a par. č. 1389, v rozsahu dle geometrického plánu č. 441-30/2018;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz