Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-69: Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov

RK-36-2019-69.pdf, RK-36-2019-69pr01.pdf

Číslo materiálu 69
Číslo jednací RK-36-2019-69
Název Darování pozemků v k.ú. Trhonice, obec Jimramov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Na OM se obrátil městys Jimramov se žádostí o darování částí pozemků par.č. 815/10 a  par.č.  847/2 v k. ú. Trhonice, které městys potřebuje pro realizaci stavby protipovodňových opatření v Jimramově a předložil GP č. 292-86/2019 a GP č. 291,598-86/2019.

Podle GP č. 292/86/2019 se z pozemku par. č. 815/10 odděluje nově vzniklý pozemek par.č.  815/18  - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2 a dle GP č. 291,598-86/2019 se z pozemku par. č. 847/2 odděluje nově vzniklý pozemek par.č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 v  k.ú. Trhonice. O tyto nově oddělené pozemky městys požádal. Dle sdělení městyse budou pozemky bezúplatně převedeny do vlastnictví Povodí Moravy, s.p, které bude investorem stavby protipovodňových opatření.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že městys Jimramov potřebuje tyto pozemky pro následnou realizaci protipovodňových opatření, navrhuje OM požadované pozemky darovat do vlastnictví městysu Jimramov. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšnou akci - vybudování protipovodňových opatření v k. ú. Trhonice.

Zákonnou podmínkou pro převod nemovitých věcí ve vlastnictví kraje je dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. zveřejnění záměru darování na úřední desce po dobu alespoň 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu. Po uplynutí této lhůty bude darování výše uvedených pozemků předloženo k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.

Usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování požadovaných pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat tyto pozemky do vlastnictví městyse Jimramov.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Žďár nad Sázavou souhlasí s převodem nově oddělených pozemků do vlastnictví městyse Jimramov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH nemá připmínky k darování nově oddělených pozemků v k.ú. Trhonice do vlastnictví městyse Jimramov.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2  odděleného GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č.  815/10 v k.ú. Trhonice a dále pozemku par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 odděleného GP č. 291,598-86/2019 z pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem  pozemek par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o  výměře 23 m2  oddělený GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,598-86/2019 z  pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz