Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-36-2019-70: Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - k.ú. Rovečné

RK-36-2019-70.pdf, RK-36-2019-70pr01.docx

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-36-2019-70
Název Uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - k.ú. Rovečné
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem akce:"Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace". V rámci této akce musí být provedena přeložka středotlakého plynovodu, jehož vlastníkem a provozovatelem je GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. Plynovod je uložen  v pozemcích par.č.1592/1 a par.č. 1502/90 v k.ú. Rovečné. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví obce Rovečné. Společnost  GasNet, s.r.o. předložila předložila návrh smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících, kde Kraj Vysočina vystupuje jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a za kterou půjdou veškeré náklady s  přeložkou související. Kraj Vysočina je dále  povinen zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Rovečné, vlastníkem dotčených pozemků a společnosti GasNet, s.r.o. Bez uzavření "smlouvy o přeložce" a zajištění uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení  služebnosti, nezíská Kraj Vysočina stavební povolení výše uvedené akce.  

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že uzavření "smlouvy o přeložce" je podmínkou pro vydání stavebního povolení pro akci "Dětský domov Rovečné - rekonstrukce kanalizace", navrhuje OM tuto smlouvu uzavřít.

Smlouva tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a společnosti GasNet, s.r.o. smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených dle materiálu RK-36-2019-70, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně osoby vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a  společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-36-2019-70, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový, Odbor majetkový
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz